Postępowanie administracyjne

Administrative proceedings

2023Z

Kod przedmiotu29SJ-POSTAD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Wierzbowski(red.) M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne, ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, 2017 2) Agnieszka Skóra, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, PWSZ, 2015 3) Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi