Prawoznawstwo

Jurisprudence

2021Z

Kod przedmiotu29SJ-PRAWO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweoretyczne omówienie studentom następujących zagadnień: 1. Przedmiot i podstawowe problemy badawcze prawoznawstwa, podział nauk prawnych; Podstawowe pojęcia tj. prawo, typy prawa, prawo naturalne, prawo pozytywne, funkcje prawa, prawo a moralność; 2) System prawa, tworzenie prawa; 3) obowiązywanie prawa, przestrzeganie prawa stosowanie prawa; 4) Wykładnia prawa; podział wykładni ze względu na podmiot dokonujący, podział wykładni ze względu na zakres; 5) Proces stosowania prawa i jego etapy; 6) ,ĆWICZENIA:Zajęcia o charakterze praktycznym obejmujące m.in. sporządzanie projektów dokumentów, udział w rozprawie sądowej, przeprowadzenie debaty oksfordzkiej, przeprowadzenie symulacji procesu sądowego: 1) Język a prawo , język prawny i język prawniczy, język jako zjawisko społeczne, funkcje języka, formy wypowiedzi w prawie (pisemna, ustna, niewerbalna), typy wypowiedzi (opisująca, ocenna, normatywna, performatywna; 2) debata oksfordzka; 3) Budowa normy prawnej, przepis prawa a norma prawna rodzaje przepisów prawnych, rodzaje norm prawnych itp. 4) tworzenie prawa, rodzaje aktów normatywnych; modele tworzenia prawa, przygotowanie projektu aktu normatywnego; 5) Stosunek prawny - podmiot, przedmiot i treść) omówienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; 6) podział faktów pranych; 7) praktyczne zajęcia z wykładni prawa, analiza dokumentów, przepisów i orzeczeń; 8) Proces stosowania prawa i jego etapy (zapoznanie się zasadami funkcjonowania sądów, w tym udział w rozprawie); 9) symulacja procesu sądowego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Chauvian, T.Stawecki, P.Winczorek,, Wstęp do prawoznawstwa , CH Beck, 2016 2) L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, TNOIK "DOM ORGANIZATORA", 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi