Prawo rzymskie I

Roman law I

2021Z

Kod przedmiotu29SJ-PRAWORZI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość historii starożytnej powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Rzymu. Wiedza o państwie i prawie. Umiejętność definiowania problemu. Umiejętność argumentacji
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Prawo rzymskie i jego znaczenie w kształtowaniu się kultury prawnej Europy 2. Źródła prawa rzymskiego- źródła powstawania i poznania prawa w kontekście historycznym 3. Recepcja prawa rzymskiego 4. Systematyka prawa rzymskiego 5. Rzymski proces cywilny,ĆWICZENIA:1. Przedstawienie przedmiotu, omówienie podstawowej literatury, zapoznanie z zakresem ćwiczeń i zasadami zaliczenia. 2. Elementy rzymskiego prawa osobowego. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych. Czynności prawne. Praca na kazusach 3. Prawo familijne
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi w zakresie prawa prywatnego (definicje i sentencje). Nauczenie studenta odpowiedniej krytycznej analizy informacji oraz umiejętności poszukiwania odpowiedniej literatury fachowej. Nabycie umiejętności samodzielnej analizy problemu prawnego (Glosa). Nabycie kompetencji do praktycznego zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej (glosa, test problemowy)
Literatura podstawowa1) W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa (obowiązkowo), PWN, 1994 2) A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium (obowiązkowo), Wolters Kluwer, 2017 3) W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje (zamiennie z W. Rozwadowskim, zob. poz 4), CH Beck, 1996 4) W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł (zamiennie z W Wołodkiewicz, M. Zabłocka, zob. poz. 3), Poznań, 1992
Literatura uzupełniająca
UwagiDuży wkład pracy własnej studenta.