Prawo rzymskie II

Roman law II

2021L

Kod przedmiotu29SJ-PRAWORZYII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo rzymskie I, wstęp do prawoznastwa
Wymagania wstępneZnajomość historii starożytnej powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Rzymu. Wiedza o państwie i prawie. Umiejętność definiowania problemu. Umiejętność argumentacji. Znajomość podstaw terminologii prawniczej
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Prawo rzeczowe - wybrane zagadnienia 2. Źródła zobowiązań i klasyfikacje zobowiązań. Wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego. 3. Rzymski proces prywatny.,ĆWICZENIA:1. Elementy prawa rzeczowego. Pojęcie i podziały rzeczy. Posiadanie i jego ochrona w prawie rzymskim. Własność. Służebności i inne ograniczone prawa rzeczowe. 2. Zobowiązania. Pojęcie, przedmiot, podmiot, treść stosunku zobowiązaniowego. Źródła zobowiązań i klasyfikacje zobowiązań. Wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego 3. Quasi kontrakty, kontrakty, quasi delikty, delikty jako źródła zobowiązań. 4. Prawo spadkowe. Ogólna charakterystyka, podstawowe pojęcia. Chronologiczny rozwój rzymskiego prawa spadkowego.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi w zakresie prawa prywatnego (definicje i sentencje). Nauczenie studenta odpowiedniej krytycznej analizy informacji oraz umiejętności poszukiwania odpowiedniej literatury fachowej. Nabycie umiejętności samodzielnej analizy problemu prawnego (Glosa). Nabycie kompetencji do praktycznego zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej (glosa, test).Rozszerzenie wiedzy studentów w zakresie podstawowych instytucji prawa prywatnego (nabytej podczas realizacji programu przedmiotu Prawo rzymskie I) w oparciu o analizę instytucji prawa rzymskiego (ius privatum) w świetle konkretnych przypadków.
Literatura podstawowa1) W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne (obowiązkowo), PWN, 1994 2) A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa, 2017 3) W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł (zamiennie z poz. 4), Poznań, 1992 4) W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje (zamiennie z poz 3), Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak