Fakultet

Faculty

2021L

Kod przedmiotu29SJ-PS1-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Zirk – Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze, 2000 2) A. Pieniążek, Socjologia prawa: zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi