Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2024L

Kod przedmiotu29SJ-PS4L-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wilkowska-Płóciennik, Postępowanie w sprawach nieletnich. , C.H. Beck Wydawnictwo Polska, 2011 2) J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Wolters Kluwer Polska, 2011 3) M. Lemonnier, Europejskie modele instrumentów finansowych, Wolters Kluwer, 2011 4) Sztychmiler R., Krzywkowska J, Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, Olsztyn, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi