Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2024Z

Kod przedmiotu29SJ-PS4Z-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wiszniewski A., "Sztuka mówienia", , Sulejówek, 2003 2) Nestorowicz M, Prawo medyczne, , TNOIK, 2010 3) Jabłońska Bonca J, "Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki"., LexisNexis, 2003r 4) I. Gawłowicz, "Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia" , CH Beck, 2011r. 5) J. Sutor, "Prawo dyplomatyczne i konsularne" , Lexis Nexis, 2008r. 6) S. Sawicki, "Prawo konsularne". Studium prawnomiędzynarodowe, Merlin, 2003r 7) Lemonnier Mariola, "Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia" , Wolters Kluwer, 2011r. 8) Mariański Michał,, "Wpływ prawa międzynarodowego na ewolucję koncepcji instrumentu finansowego w wybranych państwach UE", UWM, 2014r. 9) Jastrzębski Jacek, "Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji" , Wolters Kluwer , 2009r. 10) A. Marek, "Prawo karne", C.H. Beck, 2011r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi