Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2025L

Kod przedmiotu29SJ-PS5L-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Cioch, Zarys prawa spółdzielczego , Wolters Kluwer , Wolters Kluwer, 2008 2) Lemonnier Mariola, Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer , 2011 3) B. Banaszak, A. Malicka, Konstytucja Niemiec, Wydawnictwo Sejmowe, 2008 4) P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze., C.H. BECK, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi