Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2025Z

Kod przedmiotu29SJ-PS5Z-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nestorowicz M., Prawo medyczne, , TNOIK Dom Organizatora, 2010 2) Ewa Nowinska , Michał du Vall,, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , LexisNexis, 2013 3) Z. Czeszejko - Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym,, Trybunału Konstytucyjnego, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi