Sądownictwo administracyjne

Administrative courts

2024Z

Kod przedmiotu29SJ-SADADM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, t. --, Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 864 2) W.Chróścielewski, P. Dańczak, J. Tarno, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, t. --, Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 717 3) T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, t. --, Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 592
Literatura uzupełniająca
Uwagi