Seminarium magisterskie i praca magisterska

Master's Seminar and Master's Thesis

2025L

Kod przedmiotu29SJ-SEMP10
Punkty ECTS 13
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Boć Jan , Jak pisać pracę magisterską, t. brak , Wrocław, 2009, s. 73
Literatura uzupełniająca
Uwagi