Seminarium magisterskie i praca magisterska

Master's Seminar and Master's Thesis

2025Z

Kod przedmiotu29SJ-SEMP9
Punkty ECTS 13
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć , Jak pisać pracę magisterską, t. -, Wrocław, 2009, s. wszystkie 2) J. Boć , Jak pisać pracę magisterską, t. -, Wrocław, 2009, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagi