Zagadnienia prawa porównawczego

Comparative Law Matters

2025Z

Kod przedmiotu29SJ-ZAPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Roman Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Zakamycze, 2005 2) Roman Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Wolters Kluwer, 2012 3) Konrad Zweigert, Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law, Clarendon Press, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi