Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

6 - letnie (12 semestrów)

Magister kierunek Teologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 681 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2020 roku, w sprawie ustalenia programu studiów kierunku teologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim z późniejszymi zmianami.
  Jednolite studia magisterskie na kierunku teologia trwają 6 lat (12 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi 4209 godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi: 360.
  Absolwent: posiada gruntowną wiedzę teologiczną. Jest przygotowany do podejmowania działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy administracyjnej, organizacyjnej lub wychowawczej w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych, do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Absolwent posiada umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii (rzymskokatolickiej) w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  Do uzyskania kwalifikacji wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów uczenia się:
  Wiedza: absolwent zna i rozumie
  • w pogłębionym stopniu terminologię, wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk teologicznych (w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo zna i rozumie: terminologię stosowaną do opisu zjawisk pedagogicznych oraz jej wykorzystanie w dyscyplinach pokrewnych, a także w odniesieniu do nauk teologicznych)
  • w pogłębionym stopniu wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, stanowiące wiedzę ogólną z zakresu filozofii i prawa kanonicznego
  • uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej w ramach teologii biblijnej, fundamentalnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, liturgiki, katechetyki, homiletyki i duszpasterstwa rodzin oraz filozofii, metafizyki, filozofii Boga, człowieka i przyrody, etyki oraz filozofii religii i kultury, a także epistemologii i metodologii nauk oraz logiki i historii filozofii(w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo zna i rozumie: wybrane koncepcje człowieka oraz rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychiczno-duchowym oraz społecznym, w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych)
  • główne trendy rozwojowe teologii biblijnej, systematycznej i praktycznej
  • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, do których odnosi się nauczanie Kościoła katolickiego
  • w pogłębionym stopniu zasady działania Kościoła katolickiego i jego instytucji, zwłaszcza w polskich warunkach prawnych
  • pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
  • normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także odpowiedzialność prawną nauczyciela i wychowawcy w tym zakresie oraz zasady udzielania pierwszej pomocy(w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo zna i rozumie: procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia; na czym polega wychowanie i kształcenie, w tym ich teologiczno-filozoficzne, społeczno-kulturowe, historyczne, psychologiczne, biologiczne i medyczne podstawy; podstawowe współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów i ich związek z życiem religijno-duchowym; różne środowiska wychowawcze i katechetyczne, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące; sposoby projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogiczno-katechetycznej w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju; strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, a także pastoralno-charytatywnych; podmioty działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej, a także katechetycznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich, animatorów ruchów eklezjalnych) oraz specyfikę funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych; specyfikę funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych; metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w różnych obszarach działalności pedagogiczno-katechetycznej (w wychowaniu przedszkolnym, nauczaniu w szkołach ogólnodostępnych oraz w szkołach i oddziałach specjalnych, w edukacji włączającej i edukacji integrującej); na czym polega projektowanie ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego; na czym polega etyka zawodu nauczyciela; różne rodzaje więzi społeczno-eklezjalne, prawidłowości nimi rządzące oraz różne struktury społeczne i instytucje eklezjalne, a także o zachodzące między nimi relacje; funkcjonowanie i patologie narządu mowy)
  Umiejętności: absolwent potrafi
  • rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dzięki: właściwemu doborowi źródeł teologii i z zakresu dyscyplin pomocniczych, a także dokonywaniu oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji zebranych informacji i właściwemu doborowi oraz zastosowaniu właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych(w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo potrafi: wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii w powiązaniu z teologią do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, katechetycznych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji; posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogiczno-katechetycznej na poszczególnych etapach edukacyjnych)

  • innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł teologii i zakresu dyscyplin pomocniczych, a także dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji zebranych informacji, właściwy dobór oraz zastosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz (w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo potrafi: rozpoznawać sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywać wyniki obserwacji i formułować wnioski oraz podejmować odpowiednich działania; ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami i etapami działalności pedagogiczno-katechetycznej; dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogiczno-katechetycznych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej i katechetycznej; udzielić pierwszej pomocy)

  • syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy teologicznej i z zakresu dyscyplin pomocniczych(w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo potrafi: dokonać obserwacji i interpretacji sytuacji i zdarzeń wychowawczych oraz analizy ich powiązań z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i katechetycznej)
  • przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury (zwłaszcza chrześcijańskich) z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym
  • prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu nauk teologicznych i dyscyplin pomocniczych(w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo potrafi: posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności)
  • komunikować się na tematy teologiczno-filozoficzne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców(w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo potrafi: porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej; prawidłowo posługiwać się narządem mowy)
  • prowadzić debatę światopoglądową(w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo potrafi: prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie dotyczące nauczania religii i katechezy parafialnej)
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii
  • uwzględniać w badaniach źródła w starożytnych językach biblijnych
  • kierować pracą zespołu podejmującego proste zadania badawcze w zakresie nauk teologicznych, a także zespołu podejmującego zadania pedagogiczne, kulturotwórcze i eklezjalne
  • współdziałać z innymi osobami w ramach zespołowych prac badawczych w zakresie nauk teologicznych i dyscyplin pomocniczych, a także w ramach zespołowych prac edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturotwórczych i eklezjalnych(w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo potrafi: kierować procesami kształcenia i wychowania w szkole)
  • samodzielnie realizować własne uczenie się przez całe życie w zakresie nauk teologicznych i dyscyplin pomocniczych (w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo potrafi:
  analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze, katechetyczne i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne; zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego; samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczno-katechetyczną, korzystając z różnych źródeł (w języku ojczystym i obcym) i nowoczesnych technologii)
  • ukierunkowywać innych w zakresie samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu nauk teologicznych i dyscyplin pomocniczych (w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo potrafi: pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce; animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogiczno-katechetycznych, także tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz wspierać ich w procesie samowychowania i samokształcenia)
  Kompetencje społeczne: : absolwent jest gotów do
  • krytycznej oceny odbieranych treści i posiadanej wiedzy z zakresu nauk teologicznych oraz nauk pomocniczych(w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo jest gotów do: ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonywania oceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogiczno-katechetycznych)
  • uznawania znaczenia wiedzy z zakresu nauk teologicznych i nauk pomocniczych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo jest gotów do: diagnozowania i oceniania uczniów z uwzględnieniem zasad etyki)
  • wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, zwłaszcza w ramach działalności Kościoła katolickiego i zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej (w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo jest gotów do: podejmowania wyzwań zawodowych; aktywności i wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie nauczania religii i katechezy parafialnej; odpowiedzialnego przygotowywania się do pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogiczno-katechetycznych; współpracy w prowadzeniu działalności pedagogiczno-katechetycznej i ewangelizacyjnej z innymi podmiotami podejmującymi działania w tym zakresie, szczególnie z parafią i ruchami kościelnymi)
  • inicjowania działań na rzecz dobra wspólnego, zwłaszcza w odniesieniu do małżeństwa, rodziny, dzieci, młodzieży, ubogich i wykluczonych (w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo jest gotów do: podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły)
  • odpowiedzialnego pełnienia roli teologa, a także podtrzymywania jego etosu z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, eklezjalnych i pastoralnych (w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo jest gotów do: dostrzegania i formułowania problemów teologiczno-moralnych i dylematów etycznych związanych z ludzką aktywnością; poszukiwania optymalnych rozwiązań z punktu widzenia światopoglądu chrześcijańskiego; postępowania zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej; utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogiczno-katechetycznej i ewangelizacyjnej; rozważnego i dojrzałego projektowania, planowania i realizowania działań pedagogiczno-katechetycznych)
  • uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form
  • uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa chrześcijańskiego i kulturowego regionu, kraju i Europy oraz wychowania dzieci i młodzieży (w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo jest gotów do: podejmowania refleksyjnej praktyki; podejmowania działań pedagogiczno-katechetycznych oraz ewangelizacyjnych w środowisku społecznym i eklezjalnym; prowadzenia zindywidualizowanego działania pedagogiczno-katechetycznego w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno-formacyjnych)
  PRAKTYKA
  Absolwent zrealizował praktykę pedagogiczną (kompetencje opiekuńczo-wychowawcze) w wymiarze 30 godzin, realizowaną w przedszkolu lub w szkole podstawowej i praktykę dydaktyczną z przedmiotu religia w wymiarze 120 godzin w szkole podstawowej i w szkole ponad podstawowej.
  Absolwent zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, lektoraty). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Absolwent złożył pracę dyplomową i zdał egzamin dyplomowy.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jest przygotowany do pracy w charakterze pracownika kościelnych jak i świeckich instytucji i ośrodków zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV.2 – związanych z przygotowaniem kapłańskim
Czytanie Pisma świętego jako słowa Bożego 1
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
5
Historia i tradycje Kościoła lokalnego 1
1
ZAL-O
Wykład
15
Kultura języka polskiego 1
1
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
5
Literatura i kod kulturowy 1
5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Metodyka uczenia się i pracy z tekstem 1
0,25
ZAL-O
Ćwiczenia
6
Wprowadzenie do duchowości 1
1,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
5
Wprowadzenie do muzyki kościelnej 1
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesny obraz świata 1
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do Katechizmu Kościoła Katolickiego 1
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
16,75

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV.2 – związanych z przygotowaniem kapłańskim
Czytanie Pisma świętego jako słowa Bożego 2
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
5
Historia i tradycje Kościoła lokalnego 2
1
ZAL-O
Wykład
15
Kultura języka polskiego 2
1
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
5
Literatura i kod kulturowy 2
5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Metodyka uczenia się i pracy z tekstem 2
0,25
ZAL-O
Ćwiczenia
6
Wprowadzenie do duchowości 2
1,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
5
Wprowadzenie do muzyki kościelnej 2
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesny obraz świata 2
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do Katechizmu Kościoła Katolickiego 2
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
18,75

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjno-komunikacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii – starożytność i średniowiecze
6,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Logika
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metafizyka
6,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
50
Wstęp do filozofii
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Historia Kościoła powszechnego – starożytność
2,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
15
Język łaciński 1
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
SUMA
34,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot humanistyczny/społeczny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Filozofia nauki
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Historia filozofii – nowożytność i współczesność
6,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Teoria poznania
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
III - Kierunkowe
Historia Kościoła powszechnego – średniowiecze
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
15
Język łaciński 2
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Muzyka kościelna – zasady muzyki
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
32,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV.2 – związanych z przygotowaniem kapłańskim
Język grecki
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język hebrajski
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot humanistyczny/społeczny
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne 1
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia Boga
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Filozofia człowieka
6,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa
6,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
III - Kierunkowe
Historia Kościoła powszechnego – nowożytność
2,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
15
Język łaciński 3
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Muzyka kościelna – chorał gregoriański
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Etyka ogólna i stosowana
5,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Filozofia kultury, sztuki i techniki
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Filozofia religii
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Filozofia społeczno-polityczna
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
III - Kierunkowe
Historia Kościoła powszechnego – współczesność
2,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
15
Język łaciński 4
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Muzyka kościelna – tony psalmowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Patrologia
2,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Wstęp do Pisma świętego z elementami archeologii biblijnej
2
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do teologii
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
26,5

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Edukacja medialna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjologia
2
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie
5,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Historia Kościoła w Polsce
2
ZAL-O
Wykład
20
Katechetyka fundamentalna
2
ZAL-O
Wykład
30
Liturgika fundamentalna
1
ZAL-O
Wykład
15
Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu
5,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Prawo kanoniczne – normy ogólne
2
ZAL-O
Wykład
20
Sztuka kościelna
1
ZAL-O
Wykład
15
Teologia dogmatyczna - o Bogu Jedynym i w Trójcy Osób
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
30
Teologia fundamentalna
4,5
ZAL-O
Wykład
15
Teologia moralna fundamentalna
4,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
SUMA
35,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV.2 – związanych z przygotowaniem kapłańskim
Muzyka kościelna – obrzędy pogrzebu i dobór pieśni
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
III - Kierunkowe
Aretologia teologicznomoralna
2,5
EGZ
Wykład
30
Katechetyka materialna (dydaktyka nauczania religii)
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Księgi prorockie Starego Testamentu
5,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Liturgika - rok liturgiczny i liturgia godzin
1
ZAL-O
Wykład
15
Pisma Janowe
4,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Prawo kanoniczne małżeńskie
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Proseminarium
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Religiologia i dialog międzyreligijny
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - teologia stworzenia i antropologia teologiczna
2,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot humanistyczny/społeczny
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne 2
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Chrześcijańska moralność małżeńsko-rodzinna
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Katechetyka szczegółowa (dydaktyka nauczania religii)
2
ZAL-O
Wykład
30
Księgi mądrościowe Starego Testamentu
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Liturgika – sakramenty
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Prawo kanoniczne o sakramentach
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Seminarium naukowe 1
2
ZAL-O
Seminarium
15
Teologia dogmatyczna - chrystologia z soteriologią i pneumatologia
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
„Corpus Paulinum” i pozostałe listy Nowego Testamentu
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
SUMA
29,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV.2 – związanych z przygotowaniem kapłańskim
Homiletyka fundamentalna
2
III - Kierunkowe
Bioetyka teologiczna
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ekumenizm
1
ZAL-O
Wykład
15
Katolicka nauka społeczna
4,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Liturgika – Eucharystia
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Misjologia
1
ZAL-O
Wykład
15
Moralność życia społecznego
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawo kanoniczne o ustroju Kościoła
2
ZAL-O
Wykład
20
Seminarium naukowe 2
2
ZAL-O
Seminarium
15
Teologia dogmatyczna – charytologia i eklezjologia z mariologią
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia i hermeneutyka biblijna
3,5
EGZ
Wykład
30
Translatorium
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
32,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV.2 – związanych z przygotowaniem kapłańskim
Duszpasterstwo rodzin
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Homiletyka materialna i formalna
3
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Muzyka kościelna - śpiewy Triduum Paschalnego i diakona
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Teologia pastoralna fundamentalna
1
ZAL-O
Wykład
15
Zarządzanie dobrami i prawo wyznaniowe
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
20
III - Kierunkowe
Liturgika - sakramentalia i pobożność ludowa
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawo kanoniczne osobowe
2
ZAL-O
Wykład
20
Seminarium naukowe 3
2
ZAL-O
Seminarium
15
Teologia dogmatyczna – sakramentologia i eschatologia
4,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Teologia duchowości
4,5
EGZ
Wykład
60
SUMA
34,0

Semestr 12

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV.2 – związanych z przygotowaniem kapłańskim
Homiletyka szczegółowa
3
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Kierownictwo duchowe
2
ZAL-O
Wykład
15
Liturgika - liturgiczna posługa diakona
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Muzyka kościelna - śpiewy mszalne i prawodawstwo z zakresu muzyki kościelnej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Penitencja
5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Teologia pastoralna szczegółowa
3,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
20
EGZ
Egzamin
25
Seminarium naukowe 4
2
ZAL-O
Seminarium
15
Teologia dogmatyczna - teologia sakramentu święceń
2,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
SUMA
41,0