Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

6 - letnie (12 semestrów)

Magister kierunek Teologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskał przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jest przygotowany do pracy w charakterze pracownika kościelnych jak i świeckich instytucji i ośrodków zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii - starożytność
3
EGZ
Wykład
30
Historia i geografia biblijna
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Logika
2
Metafizyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wstęp do filozofii
2
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Historia Kościoła - starożytność
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Język łaciński 1
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy pedagogiki
2
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Historia filozofii - średniowiecze
3
EGZ
Wykład
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - liturgia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - modlitwa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - moralność
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - prawdy wiary
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia Kościoła - średniowiecze
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Język łaciński 2
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Emisja głosu
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika
5
Psychologia rozwojowa
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
32,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Antropologia filozoficzna
5
EGZ
Wykład
60
Filozofia przyrody
3
ZAL-O
Wykład
30
Historia filozofii - nowożytność
3
EGZ
Wykład
30
Ogólna metodologia nauk
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Teoria poznania
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Historia Kościoła - nowożytność
3
Język łaciński 3
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 3
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Religiologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Język grecki
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy dydaktyki
2
SUMA
31,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Filozofia Boga
3
EGZ
Wykład
30
Historia filozofii - współczesność
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do Pisma świętego
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Etyka
3
EGZ
Wykład
30
Historia Kościoła - współczesność
3
EGZ
Wykład
30
Język łaciński 4
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Liturgika fundamentalna
2
ZAL-O
Wykład
30
Muzyka kościelna 4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Patrologia
5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
31,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Nowy Testament - Ewangelia wg św. Mateusza i Ewangelia wg św. Marka
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - Pięcioksiąg
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Propedeutyka i O wierze
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia fundamentalna - Chrystologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna - propedeutyka i źródła
3
III - Kierunkowe
Katechetyka fundamentalna
2
ZAL-O
Wykład
15
Liturgika - sakramenty i sakramentalia
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Język łaciński 5
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Konwersatorium monograficzne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 5
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
29,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament - Ewangelia wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - księgi historyczne
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Trynitologia i Protologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia fundamentalna - Eklezjologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna ogólna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Katechetyka materialna
2
ZAL-O
Wykład
15
Prawo kanoniczne - normy ogólne
2
ZAL-O
Wykład
30
Proseminarium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Język łaciński 6
3
Metodyka nauczania religii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 6
1
VI - Praktyka
Praktyka w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
2
ZAL-O
Praktyki
30
SUMA
31,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament - Corpus Paulinum i List do Hebrajczyków
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - księgi prorockie
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Antropologia i Pneumatologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Teologia moralna - aretologia i sakramentologia moralna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
III - Kierunkowe
Liturgika - teologia roku liturgicznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawo kanoniczne - Prawo o Ludzie Bożym i prawo o sakramentach
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium naukowe 1
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka nauczania religii 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 7
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka katechetyczna w szkole 1 - śródroczna
1
ZAL-O
Praktyki
15
SUMA
28,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Katolicka nauka społeczna - propedeutyka i zasady życia społecznego
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Nowy Testament - Pisma Janowe i Listy Katolickie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - księgi mądrościowe i Pieśni Izraela
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Chrystologia, Soteriologia i Charytologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
III - Kierunkowe
Prawo kanoniczne - Prawo karne i majątkowe
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 2
1
ZAL-O
Seminarium
15
Translatorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Homiletyka fundamentalna
2
ZAL-O
Wykład
30
Muzyka kościelna 8
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Teologia pastoralna fundamentalna
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka katechetyczna w szkole 1 - ciągła
3
SUMA
29,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Katolicka nauka społeczna - aktualne zagadnienia
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Teologia dogmatyczna - Mariologia i Eklezjologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna - odpowiedzialność w sferze seksualnej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna - zagadnienia bioetyczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Katecheza parafialna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Liturgika - liturgia Eucharystii
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawo kanoniczne - Prawo małżeńskie
3
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 3
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka nauczania religii 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Homiletyka materialna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Muzyka kościelna 9
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Pedagogiczno-katechetyczna formacja nauczyciela religii
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VI - Praktyka
Praktyka katechetyczna w szkole 2 - śródroczna
1
ZAL-O
Praktyki
15
SUMA
29,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Teologia dogmatyczna - Sakramentologia i Eschatologia
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Seminarium naukowe 4
1
ZAL-O
Seminarium
15
Teologia duchowości
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Ekumenizm
3
EGZ
Wykład
30
Historia sztuki i konserwacja zabytków
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Homiletyka formalna i szczegółowa 1
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Liturgika - Liturgia Godzin
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Misjologia
2
EGZ
Wykład
30
Muzyka kościelna 10
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Prawo kanoniczne - Prawo procesowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia pastoralna
2
EGZ
Wykład
30
Teologia pastoralna szczegółowa 1
3
EGZ
Wykład
30
Współczesna apologia chrześcijaństwa
1
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka katechetyczna w szkole 2 - ciągła
3
SUMA
30,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Duchowość kapłańska i kierownictwo duchowe
4
EGZ
Wykład
30
Homiletyka formalna i szczegółowa 2
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Liturgika pastoralna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Muzyka kościelna 11
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Prawo kanoniczne - praktyka kancelaryjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teologia biblijna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia pastoralna szczegółowa 2
3
EGZ
Wykład
30
Teoria i praktyka spowiedzi
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wybrane zagadnienia z katechetyki
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 12

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
20
VI - Praktyka
Praktyka duszpasterska
10
ZAL-O
Praktyki
240
SUMA
30,0