Specjalność nauczycielska w zakresie religii - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5 - letnie (10 semestrów)

Magister kierunek Teologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Jednolite studia magisterskie na kierunku teologia trwają 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi 3342 godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi: 300. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. Został zapoznany z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii. Absolwent jest przygotowany do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno – kulturowych oraz profilaktyką społeczną. Oprócz przygotowania do podejmowania pracy w różnych instytucjach absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych. Dzięki ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) absolwent jest przygotowany do nauczania religii w szkołach objętych systemem oświaty. Absolwent ma świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia. Posiada umiejętności podejmowania samodzielnych badań. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Do uzyskania kwalifikacji studiów jednolitych magisterskich wymagane są poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  • charakteryzuje metodę badań teologicznych w zakresie biblistyki, teologii systematycznej i przedmiotów pokrewnych
  • przedstawia treść Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz zagadnienia z zakresu teologii słowa Bożego i sakramentów
  • wyjaśnia terminologię nauk teologicznych i jej korzenie grecko-łacińskie
  • przedstawia koncepcje człowieka
  • przedstawia różne koncepcje ontologii ze szczególnym uwzględnieniem metafizyki klasycznej
  • przedstawia różne koncepcje filozoficznego opisu i wyjaśniania świata przyrody
  • charakteryzuje teorie i metodologię teologii, dającą możliwość specjalizacji
  w ramach studiów trzeciego stopnia
  • przedstawia dzieje filozofii od okresu starożytności do współczesności
  • omawia teorie muzyki kościelnej i sztuki sakralnej
  • wymienia teorie z zakresu logiki
  • przedstawia zagadnienia teologiczne zgodnie z Tradycją i historią teologii
  • przedstawia zagadnienia dogmatyczne zgodnie z nauczaniem Kościoła po Soborze Watykańskim II
  • przedstawia zagadnienia dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, światopoglądowego i z kulturą
  • streszcza treść dokumentów współczesnego nauczania Kościoła przedstawia zasady nowej ewangelizacji według Soboru Watykańskiego II
  • przedstawia współczesne koncepcje teologiczne interpretujące nauczanie Kościoła
  • omawia dzieje Kościoła od epoki starożytności do czasów współczesnych oraz dzieje papiestwa w wieku XX
  • wymienia historyczne, filozoficzne i antropologiczne argumenty teologiczno-moralne
  • przedstawia idee przewodnie nauczania soborów powszechnych
  • omawia standardy tworzenia tekstów naukowych
  • opisuje treść symboli i gestów religijnych i liturgicznych oraz roku liturgicznego, związanych z obrzędowością Kościoła i pobożnością ludową
  • przedstawia szkoły duchowości i modele duchowości chrześcijańskiej
  • identyfikuje rodzaje sumienia ludzkiego
  • opisuje proces rozwoju religijnego osoby ludzkiej, z uwzględnieniem egzystencjalnej wartości sakramentów
  • opisuje Kościół jako wspólnotę funkcjonującą jako instytucja podlegającą prawu administracyjnemu
  • omawia różnice między doktrynami poszczególnych tradycji chrześcijańskich
  i religijnych
  • charakteryzuje proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia, z uwzględnieniem teorii kierownictwa duchowego i spowiedzi
  • omawia stanowiska współczesnych ośrodków badawczych w zakresie teologii
  • omawia koncepcje filozoficzne z uwzględnieniem stanowiska wybranych ośrodków badawczych w zakresie filozofii
  • definiuje kulturotwórcze cechy Kościoła i teologii
  • charakteryzuje zasady interpretacji tekstu teologicznego
  • definiuje elementy określające naturę języka pod względem historycznych zmian i teologicznych znaczeń
  • przedstawia życie kulturalne, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej
  • wskazuje relacje między strukturami i instytucjami społecznymi i kulturalnymi
  • przedstawia zagadnienie religijności w ujęciu filozoficznym, wyznaniowym, kulturowym
  • przedstawia człowieka jako osobę i twórcę kultury
  • charakteryzuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego
  • przedstawia wnioski właściwe dla badań nauk przyrodniczych, które są istotne dla teologii
  • definiuje pojęcia stanowiące ogólne normy prawa kanonicznego; wyjaśnia prawa i obowiązki osób fizycznych w Kościele; charakteryzuje cele i przymioty małżeństwa; charakteryzuje normy prawne organizujące sakramenty Kościoła; prezentuje przebieg procesu karnego sądowego i administracyjnego
  • opisuje biologiczne mechanizmy zachowań człowieka i procesy poznawcze oraz rozwój osobowości i jej zaburzenia
  • wymienia biologiczne oraz społeczne czynniki rozwoju człowieka i źródła różnic indywidualnych
  • charakteryzuje sylwetkę ucznia w każdym wieku oraz prawidłowe i zaburzone zachowania dzieci i młodzieży
  • wyjaśnia zależności między wychowaniem a rozwojem
  • charakteryzuje pracę opiekuńczo-wychowawczą z uczniami w przedszkolu i szkole
  • definiuje zasady, metody i formy pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole
  • charakteryzuje proces poznawania uczniów i adaptacji dziecka w szkole oraz pojęcie dojrzałości szkolnej
  • opisuje system oświaty w Polsce i zasady bezpieczeństwa w szkole
  • przedstawia klasę szkolną jako środowisko edukacyjne i omawia progi edukacyjne
  • opisuje potrzeby edukacyjne i formy kształcenia oraz współpracę z rodzicami uczniów szczególnie uzdolnionych i niepełnosprawnych
  • opisuje style komunikowania się uczniów i nauczycieli wraz z barierami komunikacyjnymi
  • opisuje podstawowe terminy z zakresu pedeutologii, ewolucję funkcji zawodowych nauczyciela i współczesne orientacje w edukacji nauczycielskiej
  • charakteryzuje kompetencje współczesnego nauczyciela, omawia jego warsztat pracy oraz społeczne i osobowościowe uwarunkowania jego osoby
  • charakteryzuje funkcje ewaluacji i autoewaluacji w pracy nauczyciela religii i omawia syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela
  • opisuje rodzaje oraz style i sposoby rozwiązywania konfliktów w interakcjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel – grupa uczniów
  • opisuje rodzaje kreatywności i refleksyjności oraz etapy rozwoju zawodowego nauczyciela
  • omawia prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy
  • przedstawia proces nauczania-uczenia się oraz miejsce dydaktyki wśród innych dyscyplin pedagogicznych
  • wskazuje zasady dotyczące diagnozy psychopedagogicznej, środowiska wychowawczego rodziny i szkoły, poradnictwa pedagogicznego, postępowania terapeutycznego
  • omawia zaburzenia i dysfunkcje występujące u dzieci i młodzieży
  omawia proces i metody diagnozy i terapii pedagogicznej
  • wyjaśnia rolę i miejsce szkoły wśród instytucji wspomagających rozwój jednostki i społeczeństwa
  • wskazuje wymagania ogólne i szczegółowe przedmiotu nauczanie religii na wszystkich etapach edukacyjnych
  • wylicza i charakteryzuje rodzaje prac domowych i opisuje ich znaczenie dla samokształcenia ucznia
  • omawia rodzaje technik informacyjnych (arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prezentacji multimedialnych) i działanie tablicy interaktywnej
  • wyjaśnia możliwości wykorzystania komputera na lekcji religii oraz zasady tworzenia projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • charakteryzuje poradnictwo edukacyjno-zawodowe
  • charakteryzuje strukturę, cele i treści wybranych programów i podręczników do nauczania religii
  • definiuje miejsce nauczania religii w programie dydaktyczno-wychowawczym przedszkola i szkoły
  • charakteryzuje formy pracy, metody, środki dydaktyczne i zasady nauczania religii w przedszkolu i szkole
  • wyjaśnia rolę ucznia i nauczyciela w nauczaniu religii w przedszkolu i szkole
  • omawia wymagania ogólne i szczegółowe w zakresie nauczania religii w przedszkolu i szkole oraz schemat scenariusza lekcji religii
  • omawia etapy planowania działalności edukacyjnej i sposoby oceniania oraz kontroli osiągnięć edukacyjnych w toku lekcji religii
  • omawia korelację w edukacji szkolnej i możliwości realizowania projektów edukacyjnych w nauczaniu religii
  2. W kategorii umiejętności :
  • rozpoznaje poszczególne elementy procesu myślenia i poznania oraz zachowuje zgodność myślenia i argumentacji z zasadami logiki
  • rozpoznaje różne strategie argumentacyjne oraz ich wartość filozoficzną, zwłaszcza z odniesienem do problemu istnienia bytu boskiego i człowieka
  • interpretuje treść źródeł skrypturystycznych (Pismo Święte, Tradycja, Nauczanie Kościoła, nauczanie teologów) zgodnie z założeniami szczegółowych metod teologicznych
  • dokonuje syntezy danych biblijnych z odniesieniem do problematyki teologicznej i etycznej
  • ujmuje treści doktrynalne kerygmatycznie w formie homilie oraz innych wystąpień związane z działalnością duszpasterską
  • odnajduje różnice i związki pomiędzy różnymi opiniami teologicznymi
  • integruje wiedzę ze źródeł biblijnych i nauczania Kościoła z problematyką teologii systematycznej oraz wiedzę z zakresu teologii systematycznej z problematyką przedmiotów pokrewnych
  • integruje wiedzę z zakresu teologii systematycznej i przedmiotów pokrewnych z liturgią i obrzędowością Kościoła katolickiego
  • integruje wiedzę z zakresu teologii pastoralnej i misyjnej działalności Kościoła katolickiego z założeniami nowej ewangelizacji
  • interpretuje problemy egzystencjalne związane z życiem religijnym
  • odróżnia herezje i błędy doktrynalne od nauki ortodoksyjnej
  • interpretuje problemy egzystencjalne związane z trudnościami w przestrzeganiu zasad moralności chrześcijańskiej i ocenia ludzkie czyny według zasad moralnych
  • odnajduje podobieństwa i różnice pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi, religie niechrześcijańskie, wierzeniami i sektami
  • formułuje wnioski teologiczne dotyczące dylematów etyczno-moralnych i religijnych
  • interpretuje podstawowe źródła teologiczne z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
  • projektuje plan rozwoju własnych zdolności i kariery zawodowej, z uwzględnieniem wymogów odpowiadających prawu kanonicznemu
  • wykorzystuje w teologii wiedzę z dyscyplin należących do obszaru nauk humanistycznych
  • odnajduje powiązania pomiędzy elementami chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego a współczesnym stanem wiedzy teologicznej
  • krytycznie ocenia różne poglądy teologiczne i światopoglądowe formułuje wnioski teologiczne przeznaczone do dyskusji światopoglądowej
  • rozpoznaje zasadnicze różnice między filozoficznym ujęciem przyrody a podejściem nauk empirycznych
  • planuje swój udział w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym
  • prezentuje opracowania krytyczne w formie naukowej oraz popularyzujące teologię w formie wypowiedzi ustnych i pisemnych
  • wyjaśnia zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między nimi zgodnie z założeniami nauczania Kościoła
  • rozwiązuje problemy egzystencjalne natury duchowo-religijnej posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami opartymi na chrześcijańskiej hierarchii wartości, uwzględniając procesy psychologiczne i dostosowując wiedzę z zakresu kierownictwa duchowego do okoliczności udzielanej posługi duszpasterskiej
  • projektuje plan współpracy z podmiotami działalności kulturalnej, edukacyjno-wychowawczej, społecznej i charytatywnej oraz ekumenicznej
  • formułuje wnioski skierowane do świeckich podmiotów prawnych, w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobowych, administrowaniem parafią i majątkiem kościelnym
  • planuje działalność charytatywną i wychowawczą, w zakresie liturgii, duszpasterstwa ogólnego, specjalistycznego i powołaniowego.
  • planuje udział w dialogu interdyscyplinarnym w języku polskim i w wybranym języku obcym
  • przygotowuje prace pisemne w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego na poziomie B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego na poziomie B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • wykorzystuje w badaniach źródła w języku łacińskim i greckim
  • przygotowuje pracę magisterską z zakresu teologii lub dyscyplin pomocniczych (historia, filozofia)
  • integruje wiedzę z zakresu historii sztuki z administracją dobrami materialnymi Kościoła katolickiego
  • posługuje się podstawowymi zasadami prawa kanonicznego
  • rozpoznaje poszczególne procesy poznawcze oraz źródła różnic indywidualnych i rodzaje osobowości
  • projektuje techniki poznawania uczniów, rozpoznaje prawidłowe i zaburzone formy zachowania dziecka oraz przejawy niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej
  • rozpoznaje zasady, metody i formy nauczania i wychowania, organizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi w przedszkolu i szkole
  • analizuje stopień adaptacji dziecka w szkole
  • projektuje program współpracy nauczyciela religii z rodzicami
  • projektuje działania edukacyjne w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów
  • proponuje odpowiednie metody i techniki nauczania religii
  • analizuje style komunikowania się uczniów i nauczycieli oraz formy posługiwania się narządem mowy
  • projektuje sposoby rozwoju refleksyjności i kreatywności oraz zadania na poszczególne etapy rozwoju zawodowego nauczyciela religii
  • projektuje postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne oraz analizuje narzędzia pomiaru kompetencji uczniów
  • analizuje proces nauczania religii i programy oraz podręczniki do nauczania religii
  • projektuje pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej (arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prezentacji multimedialnych) i działanie tablicy interaktywnej
  • konstruuje scenariusze lekcji religii i projektuje zajęcia pozalekcyjne
  • projektuje proces nauczania religii i sposoby oceny efektów pracy ucznia i jego rozwoju na lekcji religii w przedszkolu i szkole
  • projektuje i realizuje lekcje religii z zastosowaniem form, metod i środków dydaktycznych wielostronnie aktywizujących uczniów
  3. W kategorii kompetencje społeczne:
  • podejmuje działalność ewangelizacyjną w różnych formach działalności kościelnej, zwłaszcza homiletycznej, katechetycznej i animacyjnej w grupach apostolskich
  • organizuje warunki do uzupełniania wiedzy i umiejętności, dla siebie i innych, uwzględniając przygotowanie do świadomego korzystania z posługi sakramentalnej
  • upowszechniania wartości chrześcijańskie w kulturze masowej
  • uwzględnia potrzeby społeczne oraz osób indywidualnych w podejmowanej tematyce badawczej
  • rozwiązuje problemy badawcze i egzystencjalne interdyscyplinarnie, tzn.
  z uwzględnieniem kompetencji dyscyplin naukowych: filozofia, historia, religioznawstwo, pedagogika, psychologia, prawo kanoniczne
  • bierze udział w rozstrzyganiu dylematów egzystencjalnych i doktrynalnych (zwłaszcza etyczno-moralnych) związanych z potrzebami społecznymi i osób indywidualnych
  • utrzymuje kontakt z podmiotami odpowiedzialnymi za kształtowanie współczesnej kultury oraz podejmuje działania administracyjne i gospodarcze na rzecz zachowania dziedzictwa kultury chrześcijańskiej w odniesieniu do dóbr materialnych Kościoła
  • utrzymuje kontakt z ośrodkami i szkłami badawczymi w zakresie teologii
  • uczestniczy w dialogu ekumenicznym, międzyreligijnym, światopoglądowym, międzykulturowym
  • integruje tradycję apostolską Kościoła z działalnością kulturalną i ewangelizacyjną w skali regionu, kraju i kontynentu
  • dyskutuje o funkcjonowaniu człowieka w środowisku i przewiduje zachowania dzieci w zależności od czynników środowiskowych
  • organizuje proces adaptacji dziecka w szkole i dyskutuje o formach kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i szczególnie uzdolnionych
  • inicjuje wśród uczniów pozytywne nastawienie do wprowadzania zmian
  w procesie nauczanie religii
  • dyskutuje o procesach komunikowania się w klasie i barierach tych procesów oraz formach posługiwania się narządem mowy
  • wykazuje kreatywność w pracy zespołowej i dzieli się zdobytą wiedzą, także podczas praktyk przedmiotowo-metodycznych w szkole
  • sprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie korelacji lekcji religii z edukacją szkolną oraz opracowania i realizacji szkolnego programu wychowawczego
  • efektywnie korzysta ze zdobytej wiedzy podczas planowania i zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego w szkole oraz dba o dalsze osobiste doskonalenie zawodowe
  • szanuje cudze poglądy i sądy w zakresie korzystania z różnych rozwiązań metodycznych i podejmuje refleksję wobec tych rozwiązań, porozumiewa się z dyrekcją szkoły i z nauczycielami w zakresie metodyki nauczania religii
  • troszczy się o wszechstronny rozwój, niezbędny do bycia nie tylko nauczycielem, ale także wychowawcą i świadkiem wiary
  • ocenia osiągnięcia szkolne uczniów, a także skuteczność własnych działań wychowawczych i dydaktycznych
  • angażuje się w prace instytucji zajmujących się diagnozą zaburzeń i dysfunkcji występujących u dzieci i młodzieży
  • dyskutuje o tworzeniu bardziej efektywnego procesu nauczania religii w przedszkolu i szkole, także z wykorzystaniem technologii informatycznej
  • formułuje postulaty dotyczące analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela religii
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę pedagogiczną (kompetencje opiekuńczo-wychowawcze) w wymiarze30 godzin, realizowaną w przedszkolu lub w szkole podstawowej i praktykę dydaktyczną z przedmiotu religia w wymiarze 120 godzin w szkole podstawowej, w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej, oraz praktykę dydaktyczną z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w wymiarze 60 godzin, realizowaną w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej .
  Student zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, lektoraty). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student złożył pracę dyplomową i zdał egzamin dyplomowy.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskał przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jest przygotowany do pracy w charakterze pracownika kościelnych jak i świeckich instytucji i ośrodków zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
II - Podstawowe
Historia filozofii 1
4
Logika
3
III - Kierunkowe
Etyka
4
Historia Kościoła 1
4
Język łaciński 1
3
Liturgika I
3
Patrologia
3
Wstęp do filozofii
2
Przedmiot do wyboru
2
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Historia filozofii 2
4
Teoria poznania
2,5
III - Kierunkowe
Historia Kościoła 2
4
Historia i geografia biblijna
3
Język łaciński 2
3
Liturgika II
3
Metafizyka
4
Przedmiot do wyboru 3
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii 3
4
III - Kierunkowe
Antropologia filozoficzna
5
Historia Kościoła 3
4
Język łaciński 3
3
Metodologia ogólna nauk
1
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
V - Specjalizacyjne
Emisja głosu
2
Komunikacja interpersonalna
2
Podstawy pedagogiki
1
Podstawy psychologii
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii 4
4
III - Kierunkowe
Filozofia Boga
2
Historia Kościoła 4
4
Język łaciński 4
3
Wprowadzenie do Pisma św.
2
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru 3
2
V - Specjalizacyjne
Pedagogika specjalna
1
Pedagogika szkolna
2
Psychologia wychowania i kształcenia
3
VI - Praktyka
Praktyka 0
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Nowy Testament 1
5
Stary Testament 1
2
Teologia dogmatyczna 1
3
Teologia fundamentalna 1
2
Teologia moralna 1
3
III - Kierunkowe
Katechetyka
2
Prawo kanoniczne 1
2
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
V - Specjalizacyjne
Podstawy dydaktyki
2
Technologia informacyjna w pracy pedagogicznej
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament 2
2
Stary Testament 2
5
Teologia dogmatyczna 2
3
Teologia fundamentalna 2
2
Teologia moralna 2
3
III - Kierunkowe
Prawo kanoniczne 2
2
V - Specjalizacyjne
Dydaktyka religii I
3
Pedeutologia
3
VI - Praktyka
Praktyka R-I
2
SUMA
25,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament 3
2
Stary Testament 3
4
Teologia dogmatyczna 3
2
Teologia moralna 3
2
III - Kierunkowe
Religiologia
2
Seminarium
6
Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie I
2
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
V - Specjalizacyjne
Dydaktyka religii II
2
Pedeutologia
3
VI - Praktyka
Praktyka P-I
2
Praktyka R-II
2
SUMA
33,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament 4
2
Stary Testament 4
2
Teologia dogmatyczna 4
3
Teologia moralna 4
2
III - Kierunkowe
Seminarium
6
Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie II
2
V - Specjalizacyjne
Diagnoza i terapia pedagogiczna
3
Dydaktyka religii III
2
VI - Praktyka
Praktyka P-II
2
Praktyka R-III
2
SUMA
29,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Teologia dogmatyczna 5
3
Teologia moralna 5
3
III - Kierunkowe
Katolicka nauka społeczna 2
2
Seminarium
9
Teologia pastoralna
5
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
V - Specjalizacyjne
Dydaktyka religii IV
2
VI - Praktyka
Praktyka R-IV
2
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Teologia moralna 6
6
III - Kierunkowe
Ekumenizm
3
Katolicka nauka społeczna 3
2
Teologia dogmatyczna 6
3
Teologia duchowości 1
3
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru 3
2
SUMA
21,0