Specjalność nauczycielska w zakresie religii - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5 - letnie (10 semestrów)

Magister kierunek Teologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Jednolite studia magisterskie na kierunku teologia trwają 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi 3342 godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi: 300. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. Został zapoznany z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii. Absolwent jest przygotowany do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno – kulturowych oraz profilaktyką społeczną. Oprócz przygotowania do podejmowania pracy w różnych instytucjach absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych. Dzięki ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) absolwent jest przygotowany do nauczania religii w szkołach objętych systemem oświaty. Absolwent ma świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia. Posiada umiejętności podejmowania samodzielnych badań. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Do uzyskania kwalifikacji studiów jednolitych magisterskich wymagane są poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  • charakteryzuje metodę badań teologicznych w zakresie biblistyki, teologii systematycznej i przedmiotów pokrewnych
  • przedstawia treść Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz zagadnienia z zakresu teologii słowa Bożego i sakramentów
  • wyjaśnia terminologię nauk teologicznych i jej korzenie grecko-łacińskie
  • przedstawia koncepcje człowieka
  • przedstawia różne koncepcje ontologii ze szczególnym uwzględnieniem metafizyki klasycznej
  • przedstawia różne koncepcje filozoficznego opisu i wyjaśniania świata przyrody
  • charakteryzuje teorie i metodologię teologii, dającą możliwość specjalizacji
  w ramach studiów trzeciego stopnia
  • przedstawia dzieje filozofii od okresu starożytności do współczesności
  • omawia teorie muzyki kościelnej i sztuki sakralnej
  • wymienia teorie z zakresu logiki
  • przedstawia zagadnienia teologiczne zgodnie z Tradycją i historią teologii
  • przedstawia zagadnienia dogmatyczne zgodnie z nauczaniem Kościoła po Soborze Watykańskim II
  • przedstawia zagadnienia dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, światopoglądowego i z kulturą
  • streszcza treść dokumentów współczesnego nauczania Kościoła przedstawia zasady nowej ewangelizacji według Soboru Watykańskiego II
  • przedstawia współczesne koncepcje teologiczne interpretujące nauczanie Kościoła
  • omawia dzieje Kościoła od epoki starożytności do czasów współczesnych oraz dzieje papiestwa w wieku XX
  • wymienia historyczne, filozoficzne i antropologiczne argumenty teologiczno-moralne
  • przedstawia idee przewodnie nauczania soborów powszechnych
  • omawia standardy tworzenia tekstów naukowych
  • opisuje treść symboli i gestów religijnych i liturgicznych oraz roku liturgicznego, związanych z obrzędowością Kościoła i pobożnością ludową
  • przedstawia szkoły duchowości i modele duchowości chrześcijańskiej
  • identyfikuje rodzaje sumienia ludzkiego
  • opisuje proces rozwoju religijnego osoby ludzkiej, z uwzględnieniem egzystencjalnej wartości sakramentów
  • opisuje Kościół jako wspólnotę funkcjonującą jako instytucja podlegającą prawu administracyjnemu
  • omawia różnice między doktrynami poszczególnych tradycji chrześcijańskich
  i religijnych
  • charakteryzuje proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia, z uwzględnieniem teorii kierownictwa duchowego i spowiedzi
  • omawia stanowiska współczesnych ośrodków badawczych w zakresie teologii
  • omawia koncepcje filozoficzne z uwzględnieniem stanowiska wybranych ośrodków badawczych w zakresie filozofii
  • definiuje kulturotwórcze cechy Kościoła i teologii
  • charakteryzuje zasady interpretacji tekstu teologicznego
  • definiuje elementy określające naturę języka pod względem historycznych zmian i teologicznych znaczeń
  • przedstawia życie kulturalne, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej
  • wskazuje relacje między strukturami i instytucjami społecznymi i kulturalnymi
  • przedstawia zagadnienie religijności w ujęciu filozoficznym, wyznaniowym, kulturowym
  • przedstawia człowieka jako osobę i twórcę kultury
  • charakteryzuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego
  • przedstawia wnioski właściwe dla badań nauk przyrodniczych, które są istotne dla teologii
  • definiuje pojęcia stanowiące ogólne normy prawa kanonicznego; wyjaśnia prawa i obowiązki osób fizycznych w Kościele; charakteryzuje cele i przymioty małżeństwa; charakteryzuje normy prawne organizujące sakramenty Kościoła; prezentuje przebieg procesu karnego sądowego i administracyjnego
  • opisuje biologiczne mechanizmy zachowań człowieka i procesy poznawcze oraz rozwój osobowości i jej zaburzenia
  • wymienia biologiczne oraz społeczne czynniki rozwoju człowieka i źródła różnic indywidualnych
  • charakteryzuje sylwetkę ucznia w każdym wieku oraz prawidłowe i zaburzone zachowania dzieci i młodzieży
  • wyjaśnia zależności między wychowaniem a rozwojem
  • charakteryzuje pracę opiekuńczo-wychowawczą z uczniami w przedszkolu i szkole
  • definiuje zasady, metody i formy pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole
  • charakteryzuje proces poznawania uczniów i adaptacji dziecka w szkole oraz pojęcie dojrzałości szkolnej
  • opisuje system oświaty w Polsce i zasady bezpieczeństwa w szkole
  • przedstawia klasę szkolną jako środowisko edukacyjne i omawia progi edukacyjne
  • opisuje potrzeby edukacyjne i formy kształcenia oraz współpracę z rodzicami uczniów szczególnie uzdolnionych i niepełnosprawnych
  • opisuje style komunikowania się uczniów i nauczycieli wraz z barierami komunikacyjnymi
  • opisuje podstawowe terminy z zakresu pedeutologii, ewolucję funkcji zawodowych nauczyciela i współczesne orientacje w edukacji nauczycielskiej
  • charakteryzuje kompetencje współczesnego nauczyciela, omawia jego warsztat pracy oraz społeczne i osobowościowe uwarunkowania jego osoby
  • charakteryzuje funkcje ewaluacji i autoewaluacji w pracy nauczyciela religii i omawia syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela
  • opisuje rodzaje oraz style i sposoby rozwiązywania konfliktów w interakcjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel – grupa uczniów
  • opisuje rodzaje kreatywności i refleksyjności oraz etapy rozwoju zawodowego nauczyciela
  • omawia prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy
  • przedstawia proces nauczania-uczenia się oraz miejsce dydaktyki wśród innych dyscyplin pedagogicznych
  • wskazuje zasady dotyczące diagnozy psychopedagogicznej, środowiska wychowawczego rodziny i szkoły, poradnictwa pedagogicznego, postępowania terapeutycznego
  • omawia zaburzenia i dysfunkcje występujące u dzieci i młodzieży
  omawia proces i metody diagnozy i terapii pedagogicznej
  • wyjaśnia rolę i miejsce szkoły wśród instytucji wspomagających rozwój jednostki i społeczeństwa
  • wskazuje wymagania ogólne i szczegółowe przedmiotu nauczanie religii na wszystkich etapach edukacyjnych
  • wylicza i charakteryzuje rodzaje prac domowych i opisuje ich znaczenie dla samokształcenia ucznia
  • omawia rodzaje technik informacyjnych (arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prezentacji multimedialnych) i działanie tablicy interaktywnej
  • wyjaśnia możliwości wykorzystania komputera na lekcji religii oraz zasady tworzenia projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
  • charakteryzuje poradnictwo edukacyjno-zawodowe
  • charakteryzuje strukturę, cele i treści wybranych programów i podręczników do nauczania religii
  • definiuje miejsce nauczania religii w programie dydaktyczno-wychowawczym przedszkola i szkoły
  • charakteryzuje formy pracy, metody, środki dydaktyczne i zasady nauczania religii w przedszkolu i szkole
  • wyjaśnia rolę ucznia i nauczyciela w nauczaniu religii w przedszkolu i szkole
  • omawia wymagania ogólne i szczegółowe w zakresie nauczania religii w przedszkolu i szkole oraz schemat scenariusza lekcji religii
  • omawia etapy planowania działalności edukacyjnej i sposoby oceniania oraz kontroli osiągnięć edukacyjnych w toku lekcji religii
  • omawia korelację w edukacji szkolnej i możliwości realizowania projektów edukacyjnych w nauczaniu religii
  2. W kategorii umiejętności :
  • rozpoznaje poszczególne elementy procesu myślenia i poznania oraz zachowuje zgodność myślenia i argumentacji z zasadami logiki
  • rozpoznaje różne strategie argumentacyjne oraz ich wartość filozoficzną, zwłaszcza z odniesienem do problemu istnienia bytu boskiego i człowieka
  • interpretuje treść źródeł skrypturystycznych (Pismo Święte, Tradycja, Nauczanie Kościoła, nauczanie teologów) zgodnie z założeniami szczegółowych metod teologicznych
  • dokonuje syntezy danych biblijnych z odniesieniem do problematyki teologicznej i etycznej
  • ujmuje treści doktrynalne kerygmatycznie w formie homilie oraz innych wystąpień związane z działalnością duszpasterską
  • odnajduje różnice i związki pomiędzy różnymi opiniami teologicznymi
  • integruje wiedzę ze źródeł biblijnych i nauczania Kościoła z problematyką teologii systematycznej oraz wiedzę z zakresu teologii systematycznej z problematyką przedmiotów pokrewnych
  • integruje wiedzę z zakresu teologii systematycznej i przedmiotów pokrewnych z liturgią i obrzędowością Kościoła katolickiego
  • integruje wiedzę z zakresu teologii pastoralnej i misyjnej działalności Kościoła katolickiego z założeniami nowej ewangelizacji
  • interpretuje problemy egzystencjalne związane z życiem religijnym
  • odróżnia herezje i błędy doktrynalne od nauki ortodoksyjnej
  • interpretuje problemy egzystencjalne związane z trudnościami w przestrzeganiu zasad moralności chrześcijańskiej i ocenia ludzkie czyny według zasad moralnych
  • odnajduje podobieństwa i różnice pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi, religie niechrześcijańskie, wierzeniami i sektami
  • formułuje wnioski teologiczne dotyczące dylematów etyczno-moralnych i religijnych
  • interpretuje podstawowe źródła teologiczne z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
  • projektuje plan rozwoju własnych zdolności i kariery zawodowej, z uwzględnieniem wymogów odpowiadających prawu kanonicznemu
  • wykorzystuje w teologii wiedzę z dyscyplin należących do obszaru nauk humanistycznych
  • odnajduje powiązania pomiędzy elementami chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego a współczesnym stanem wiedzy teologicznej
  • krytycznie ocenia różne poglądy teologiczne i światopoglądowe formułuje wnioski teologiczne przeznaczone do dyskusji światopoglądowej
  • rozpoznaje zasadnicze różnice między filozoficznym ujęciem przyrody a podejściem nauk empirycznych
  • planuje swój udział w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym
  • prezentuje opracowania krytyczne w formie naukowej oraz popularyzujące teologię w formie wypowiedzi ustnych i pisemnych
  • wyjaśnia zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między nimi zgodnie z założeniami nauczania Kościoła
  • rozwiązuje problemy egzystencjalne natury duchowo-religijnej posługując się systemami normatywnymi, normami i regułami opartymi na chrześcijańskiej hierarchii wartości, uwzględniając procesy psychologiczne i dostosowując wiedzę z zakresu kierownictwa duchowego do okoliczności udzielanej posługi duszpasterskiej
  • projektuje plan współpracy z podmiotami działalności kulturalnej, edukacyjno-wychowawczej, społecznej i charytatywnej oraz ekumenicznej
  • formułuje wnioski skierowane do świeckich podmiotów prawnych, w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobowych, administrowaniem parafią i majątkiem kościelnym
  • planuje działalność charytatywną i wychowawczą, w zakresie liturgii, duszpasterstwa ogólnego, specjalistycznego i powołaniowego.
  • planuje udział w dialogu interdyscyplinarnym w języku polskim i w wybranym języku obcym
  • przygotowuje prace pisemne w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego na poziomie B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego na poziomie B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • wykorzystuje w badaniach źródła w języku łacińskim i greckim
  • przygotowuje pracę magisterską z zakresu teologii lub dyscyplin pomocniczych (historia, filozofia)
  • integruje wiedzę z zakresu historii sztuki z administracją dobrami materialnymi Kościoła katolickiego
  • posługuje się podstawowymi zasadami prawa kanonicznego
  • rozpoznaje poszczególne procesy poznawcze oraz źródła różnic indywidualnych i rodzaje osobowości
  • projektuje techniki poznawania uczniów, rozpoznaje prawidłowe i zaburzone formy zachowania dziecka oraz przejawy niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej
  • rozpoznaje zasady, metody i formy nauczania i wychowania, organizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi w przedszkolu i szkole
  • analizuje stopień adaptacji dziecka w szkole
  • projektuje program współpracy nauczyciela religii z rodzicami
  • projektuje działania edukacyjne w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów
  • proponuje odpowiednie metody i techniki nauczania religii
  • analizuje style komunikowania się uczniów i nauczycieli oraz formy posługiwania się narządem mowy
  • projektuje sposoby rozwoju refleksyjności i kreatywności oraz zadania na poszczególne etapy rozwoju zawodowego nauczyciela religii
  • projektuje postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne oraz analizuje narzędzia pomiaru kompetencji uczniów
  • analizuje proces nauczania religii i programy oraz podręczniki do nauczania religii
  • projektuje pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej (arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prezentacji multimedialnych) i działanie tablicy interaktywnej
  • konstruuje scenariusze lekcji religii i projektuje zajęcia pozalekcyjne
  • projektuje proces nauczania religii i sposoby oceny efektów pracy ucznia i jego rozwoju na lekcji religii w przedszkolu i szkole
  • projektuje i realizuje lekcje religii z zastosowaniem form, metod i środków dydaktycznych wielostronnie aktywizujących uczniów
  3. W kategorii kompetencje społeczne:
  • podejmuje działalność ewangelizacyjną w różnych formach działalności kościelnej, zwłaszcza homiletycznej, katechetycznej i animacyjnej w grupach apostolskich
  • organizuje warunki do uzupełniania wiedzy i umiejętności, dla siebie i innych, uwzględniając przygotowanie do świadomego korzystania z posługi sakramentalnej
  • upowszechniania wartości chrześcijańskie w kulturze masowej
  • uwzględnia potrzeby społeczne oraz osób indywidualnych w podejmowanej tematyce badawczej
  • rozwiązuje problemy badawcze i egzystencjalne interdyscyplinarnie, tzn.
  z uwzględnieniem kompetencji dyscyplin naukowych: filozofia, historia, religioznawstwo, pedagogika, psychologia, prawo kanoniczne
  • bierze udział w rozstrzyganiu dylematów egzystencjalnych i doktrynalnych (zwłaszcza etyczno-moralnych) związanych z potrzebami społecznymi i osób indywidualnych
  • utrzymuje kontakt z podmiotami odpowiedzialnymi za kształtowanie współczesnej kultury oraz podejmuje działania administracyjne i gospodarcze na rzecz zachowania dziedzictwa kultury chrześcijańskiej w odniesieniu do dóbr materialnych Kościoła
  • utrzymuje kontakt z ośrodkami i szkłami badawczymi w zakresie teologii
  • uczestniczy w dialogu ekumenicznym, międzyreligijnym, światopoglądowym, międzykulturowym
  • integruje tradycję apostolską Kościoła z działalnością kulturalną i ewangelizacyjną w skali regionu, kraju i kontynentu
  • dyskutuje o funkcjonowaniu człowieka w środowisku i przewiduje zachowania dzieci w zależności od czynników środowiskowych
  • organizuje proces adaptacji dziecka w szkole i dyskutuje o formach kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i szczególnie uzdolnionych
  • inicjuje wśród uczniów pozytywne nastawienie do wprowadzania zmian
  w procesie nauczanie religii
  • dyskutuje o procesach komunikowania się w klasie i barierach tych procesów oraz formach posługiwania się narządem mowy
  • wykazuje kreatywność w pracy zespołowej i dzieli się zdobytą wiedzą, także podczas praktyk przedmiotowo-metodycznych w szkole
  • sprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie korelacji lekcji religii z edukacją szkolną oraz opracowania i realizacji szkolnego programu wychowawczego
  • efektywnie korzysta ze zdobytej wiedzy podczas planowania i zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego w szkole oraz dba o dalsze osobiste doskonalenie zawodowe
  • szanuje cudze poglądy i sądy w zakresie korzystania z różnych rozwiązań metodycznych i podejmuje refleksję wobec tych rozwiązań, porozumiewa się z dyrekcją szkoły i z nauczycielami w zakresie metodyki nauczania religii
  • troszczy się o wszechstronny rozwój, niezbędny do bycia nie tylko nauczycielem, ale także wychowawcą i świadkiem wiary
  • ocenia osiągnięcia szkolne uczniów, a także skuteczność własnych działań wychowawczych i dydaktycznych
  • angażuje się w prace instytucji zajmujących się diagnozą zaburzeń i dysfunkcji występujących u dzieci i młodzieży
  • dyskutuje o tworzeniu bardziej efektywnego procesu nauczania religii w przedszkolu i szkole, także z wykorzystaniem technologii informatycznej
  • formułuje postulaty dotyczące analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela religii
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę pedagogiczną (kompetencje opiekuńczo-wychowawcze) w wymiarze30 godzin, realizowaną w przedszkolu lub w szkole podstawowej i praktykę dydaktyczną z przedmiotu religia w wymiarze 120 godzin w szkole podstawowej, w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej, oraz praktykę dydaktyczną z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w wymiarze 60 godzin, realizowaną w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej .
  Student zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, lektoraty). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student złożył pracę dyplomową i zdał egzamin dyplomowy.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskał przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jest przygotowany do pracy w charakterze pracownika kościelnych jak i świeckich instytucji i ośrodków zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii - starożytność
3
EGZ
Wykład
30
Historia i geografia biblijna
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Logika
2
Metafizyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wstęp do filozofii
2
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Historia Kościoła - starożytność
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Język łaciński 1
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy pedagogiki
2
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii - średniowiecze
3
EGZ
Wykład
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - liturgia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - modlitwa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - moralność
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - prawdy wiary
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia Kościoła - średniowiecze
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Język łaciński 2
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Emisja głosu
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika
5
Psychologia rozwojowa
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Antropologia filozoficzna
5
EGZ
Wykład
60
Filozofia przyrody
3
ZAL-O
Wykład
30
Historia filozofii - nowożytność
3
EGZ
Wykład
30
Ogólna metodologia nauk
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Teoria poznania
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Historia Kościoła - nowożytność
3
EGZ
Wykład
30
Język łaciński 3
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Muzyka kościelna 3
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Religiologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fizjologia płodności
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy dydaktyki
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy seksuologii
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
31,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Filozofia Boga
3
EGZ
Wykład
30
Historia filozofii - współczesność
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do Pisma świętego
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Etyka
3
EGZ
Wykład
30
Historia Kościoła - współczesność
3
EGZ
Wykład
30
Język łaciński 4
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Liturgika fundamentalna
2
ZAL-O
Wykład
30
Muzyka kościelna 4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Patrologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
31,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Nowy Testament - Ewangelia wg św. Mateusza i Ewangelia wg św. Marka
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - Pięcioksiąg
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Propedeutyka i O wierze
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia fundamentalna - Chrystologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna - propedeutyka i źródła
3
III - Kierunkowe
Katechetyka fundamentalna
2
ZAL-O
Wykład
15
Liturgika - sakramenty i sakramentalia
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Komunikacja w rodzinie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Konflikty rodzinne i ich rozwiązywanie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
2
Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Socjologia rodziny
1
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot ogólnouczelniany
1
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Nowy Testament - Ewangelia wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - księgi historyczne
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Trynitologia i Protologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia fundamentalna - Eklezjologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna ogólna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Katechetyka materialna
2
ZAL-O
Wykład
15
Prawo kanoniczne - normy ogólne
2
ZAL-O
Wykład
30
Proseminarium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Metodyka nauczania religii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Pomoc małżeństwu i rodzinie w infrastrukturach świeckich i eklezjalnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka charytatywno-ewangelizacyjna
2
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
34,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Nowy Testament - Corpus Paulinum i List do Hebrajczyków
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - księgi prorockie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Antropologia i Pneumatologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Teologia moralna - aretologia i sakramentologia moralna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
III - Kierunkowe
Liturgika - teologia roku liturgicznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawo kanoniczne - Prawo o Ludzie Bożym i prawo o sakramentach
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium naukowe 1
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bezpieczeństwo socjalne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Dydaktyka nauczania religii 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka katechetyczna w szkole 1 - śródroczna
1
ZAL-O
Praktyki
15
SUMA
27,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Katolicka nauka społeczna - propedeutyka i zasady życia społecznego
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
Nowy Testament - Pisma Janowe i Listy Katolickie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Stary Testament - księgi mądrościowe i Pieśni Izraela
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia dogmatyczna - Chrystologia, Soteriologia i Charytologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
45
III - Kierunkowe
Prawo kanoniczne - Prawo karne i majątkowe
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 2
1
ZAL-O
Seminarium
15
Translatorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy prawa karnego i rodzinnego
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka katechetyczna w szkole 1 - ciągła
3
SUMA
29,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Katolicka nauka społeczna - aktualne zagadnienia
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Teologia dogmatyczna - Mariologia i Eklezjologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna - odpowiedzialność w sferze seksualnej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teologia moralna - zagadnienia bioetyczne
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Katecheza parafialna
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Liturgika - liturgia Eucharystii
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawo kanoniczne - Prawo małżeńskie
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 3
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 1
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dydaktyka nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 2
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dydaktyka nauczania religii 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogiczno-katechetyczna formacja nauczyciela religii
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VI - Praktyka
Praktyka katechetyczna w szkole 2 - śródroczna
1
ZAL-O
Praktyki
15
SUMA
28,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Teologia dogmatyczna - Sakramentologia i Eschatologia
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
20
EGZ
Egzamin
25
Seminarium naukowe 4
1
ZAL-O
Seminarium
15
Teologia duchowości
1,5
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 1 - ciągła
2
ZAL-O
Praktyki
30
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 1 - środroczna
1
ZAL-O
Praktyki
30
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 2 - ciągła
2
ZAL-O
Praktyki
15
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 2 - śródroczna
1
ZAL-O
Praktyki
15
Praktyka katechetyczna w szkole 2 - ciągła
3
Praktyka katechetyczno-ewangelizacyjna
1
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
35,0