Metodyczne warsztaty zawodowe

Professional workshop (with methodics)

2020L

Kod przedmiotu2631S1-METWZAW6
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającezespoły muzyczne z metodyką, metodyka ed. muz. osób z niepełn., metodyka przed. wiedza o kulturze, animacja kultury muzycznej
Wymagania wstępneprzygotowanie w zakresie przed. humanistycznych, kierunkowych i metodycznych na poziomie ukończonych studiów I st.
Opis ćwiczeńobejmują hospitację zajęć dydaktycznych, lekcji pokazowych prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu oraz indywidualne projektowanie i realizację zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie klasowo-lekcyjnej, muzycznych zajęć artystycznych i warsztatów artystycznych. Treści zajęć mogą objąć muzyczną działalność artystyczną bądź aktywność kulturotwórczą w dowolnych placówkach systemu oświaty i wybranych instytucjach kultury, w których student podejmuje określone zadania.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniazapewnienie realnego kontaktu z rzeczywistością edukacyjną w szkolnictwie powszechnym oraz innych placówkach oświatowych bądź instytucjach, zajmujących się działalnością artystyczną, kulturotwórczą i edukacyjną.
Literatura podstawowa1) L. Kataryńczuk – Mania, J.Karcz (red.) , Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży , Wyd. UZ, 2002 2) E. Zwolińska (red.), Edukacja kreatywna, Wyd. UKW, 2005 3) J. Kurcz,, Kształcenie nauczycieli muzyki. Stan obecny i perspektywy, Wyd. AM w Krakowie, 1999 4) R. Ławrowska, Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Wyd. AP w Krakowie, 2003 5) Praca zbiorowa , Standardy edukacji muzycznej , Fundacja "Muzyka jest dla wszystkich", 2010 6) Z. Burowska, E. Głowacka, Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Wyd. AM w Krakowie , 2006
Literatura uzupełniająca1) Obowiązujące programy nauczania, zadania dydaktyczne i program wychowawczy szkoły/ Wykaz MEN. Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych , obejmująca nauczanie na I i II etapie edukacyjnym w zakresie muzyki, „Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego" obejmująca nauczanie na III i IV etapie w zakresie muzycznych zajęć artystycznych oraz historii muzyki. Statuty, przyjęte strategie i założenia w zakresie misji i funkcjonowania poszczególnych instytucji upowszechniania kultury muzycznej., tom
Uwagi