Pedagogika

Pedagogy

2018Z

Kod przedmiotu2631S1-PED1
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeństanowią uzupełnienie treści wykładów, dotycząc głównych środowisk i rodzajów wychowania, systemów wychowania, podstaw i sposobów realizacji światowych systemów edukacji muzycznej wraz z uwarunkowaniem polskiej koncepcji wychowania muzycznego, a także roli nauczyciela w upowszechnianiu kultury i inspirowaniu aktywności artystycznej współczesnego społeczeństwa.
Opis wykładówTreści wykładów odnoszą się do omówienia podstaw pedagogiki jako nauki, jej działów, kierunków zainteresowań, sposobów poszukiwań badawczych, wybranych i istotnych zwłaszcza dla edukacji muzycznej kategorii pedagogicznych, dziedzin wychowania i struktury kształcenia oraz istoty powszechnej edukacji muzycznej w Polsce i na świecie.
Cel kształceniawprowadzenie w problematykę podstawowych zagadnień wychowania i kształcenia ogólnego oraz specjalistycznego, zagadnień wychowania "do" i "przez" sztukę /muzykę, kształcenia umiejętności ogólnych i specjalnych, wyboru efektywnych metod ewaluacji oraz nauczania.
Literatura podstawowa1) B. Śliwerski, Z. Kwieciński, red., Pedagogika , t. 1, 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 2) W.A. Sacher, Pedagogika muzyki, OW Impuls , 2012 3) J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne , UWM, 2001 4) I. Wojnar , Teoria wychowania estetycznego , PWN, 1984 5) M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne - idee, treści, kierunki rozwoju, WSiP, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi