Podstawy foniatrii i higiena głosu

Fundamentals of phoniatrics and voice hygiene

2019Z

Kod przedmiotu2631S1-PFHG2
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi