Prelekcja i krytyka muzyczna

Lecture and music critique

2020Z

Kod przedmiotu2631S1-PKM
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria muzyki
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTypy prelekcji : poprzedzającej koncert (wg kryterium programu koncertu oraz rodzaju publiczności), audycji muzycznej, prelekcji krytycznej. Warsztat prelegenta (wiedza, krytycyzm, umiejętność posługiwania się słowem, etyka zawodowa). Sposoby konstruowania, przygotowania i wygłaszania prelekcji muzycznych. Rola krytyki muzycznej. Zasady formułowania wypowiedzi krytycznych w czasopismach, radio, telewizji i w mediach elektronicznych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest opanowanie warsztatu prelegenta muzycznego, nabycie umiejętności budowania wypowiedzi ustnej według określonych założeń- na temat dzieła muzycznego, jego wykonania, osadzenia w kontekście ogólnokulturowym. Przyswojenie podstaw warsztatu dziennikarskiego w zakresie prelekcji muzycznej. Samodzielne opracowanie i poprowadzenie szkolnej audycji muzycznej, koncertu, prelekcji dla dzieci, bardziej złożonej wypowiedzi ustnej na tematy muzyczne przeznaczonej dla dzieci i młodzieży.
Literatura podstawowa1) M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, PWM Kraków , 1983 2) S. Jarocińskiiń, Antologia polskiej krytyki muzycznej XiX i XX wieku, PWM Kraków, 1955 3) M. Dziadek, Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Czasopisma i autorzy, UŚ Katowice, 2002 4) M. Dziadek, Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1940. Koncepcja i zagadnienia, UŚ Katowice, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi