Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Sztuki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking wyników egzaminu wstępnego - praktycznego, obejmującego grę na wybranym instrumencie muzycznym i ocenę predyspozycji słuchowych oraz punktów z przedmiotów występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu sztuki. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi co najmniej 1995.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka jak również wiedzę nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, umiejętności w komunikacji z otoczeniem, radzenie sobie ze stresem. Wyposażony jest w wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I°, zajęć ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego, zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych oraz w amatorskim ruchu muzycznym. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia .
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent :
  1. W kategorii wiedzy
  • Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej
  • Zna podstawowy repertuar z zakresu muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno- instrumentalnej
  • Potrafi zdefiniować poszczególne epoki, style i kierunki w muzyce
  • Definiuje elementy dzieła muzycznego i wskazuje na relacje zachodzące pomiędzy nimi
  • Posiada wiedzę z zakresu rozwoju tradycji muzycznych w ujęciu historycznym i związaną z nim literaturą przedmiotu
  • Zna podstawowe publikacje dotyczące literatury przedmiotu
  • Definiuje i rozróżnia style muzyczne
  • Posiada wiedzę dotyczącą tradycji wykonawczych
  • Posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce
  • Posiada wiedzę dotycząca historii, budowy instrumentów ich ewentualnej konserwacji, napraw i strojenia
  • Ma wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, ergonomii i przepisów prawa bhp
  • Zna mechanizmy łączące praktykę z teorią na studiowanym kierunku
  • Ma podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii
  • Zna podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki
  • Wie jak wykorzystać wiedzę pedagogiczną w edukacji muzycznej
  2. W kategorii umiejętności
  • Wykorzystuje świadomie intuicję, emocjonalność, wyobraźnię w obszarze ekspresji muzycznej
  • Konstruuje i realizuje własne koncepcje artystyczne
  • Potrafi przyporządkować repertuar określonym stylom muzycznym
  • Umie zgodnie z tradycjami wykonawczymi wykonać repertuar z zakresu muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej
  • Posiada umiejętność akompaniowania solistom w różnych zespołach
  • Potrafi współdziałać z członkami różnego typu zespołów w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu muzycznego
  • Potrafi zastosować techniki i ćwiczenia umożliwiające samodzielny rozwój umiejętności wokalnych, dyrygenckich i instrumentalnych
  • Wykorzystuje wiedzę dotyczącą bhp i ergonomii umożliwiającą operowanie ciałem w sposób wydajny i bezpieczny
  • Posiada umiejętność odczytania i przekazania zapisu muzycznego zgodnego ze stylem i tradycjami wykonawczymi
  • Posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej, wystąpienia publicznego ustnego dotyczącego interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki
  • Potrafi rozpoznać, zapamiętać i odtworzyć materiał muzyczny
  • Posiada umiejętność formułowania podstawowych pojęć teoretycznych i korzystania z różnych źródeł w konstruowaniu pracy dyplomowej
  • Ma umiejętność posługiwania się językiem obcym w dyscyplinie artystycznej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • Zna formy zachowań związane z występami publicznymi na estradzie
  • Podczas prezentacji potrafi reagować na specyficzne warunki akustyczne
  • Posiada umiejętność własnej interpretacji zapisu nutowego
  • Potrafi wykorzystać znajomość struktur harmonicznych tworząc akompaniament do melodii, improwizując ilustracje muzyczne do zabaw dziecięcych
  • Posiada umiejętność stosowania wiedzy z nauk humanistycznych oraz wiedzy o muzyce w praktyce edukacyjnej
  3. W kategorii kompetencji społecznych
  • Posiada umiejętność samooceny
  • Wykazuje kreatywność w pracy własnej i zespołowej
  • Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując rolę mediatora, współuczestnika i lidera grupy
  • Posiada umiejętności interpersonalne
  • Umiejętnie reaguje na sytuacje stresowe
  • Potrafi adoptować się do nowych okoliczności związanych z publicznymi występami
  • Ma zdolność elastycznego myślenia
  • Ma umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do siebie i innych
  • Poprzez działania artystyczne zmierza do samorealizacji opierając się na aksjologii
  • Posiada umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy indywidualnej i zespołowej
  • Potrafi wykorzystać w komunikacji technologie informacyjne
  • Potrafi wykorzystać prawne aspekty ochrony własności intelektualnej w wykonywaniu zadań
  PRAKTYKI
  Studenci mają obowiązek odbycia praktyk: przedmiotowo-metodycznej, która odbywa się w formie śródrocznych praktyk pedagogicznych oraz ciągłych praktyk pedagogicznych.
  Śródroczna praktyka pedagogiczna ma formę systematycznych cotygodniowych zajęć realizowanych w specjalnie dobranych do tego celu szkołach ćwiczeń.
  Szczegółowy rozkład praktyk:
  - II rok studiów I stopnia: semestr IV – 30 godzin,
  - III rok studiów I stopnia: semestr V – 30 godzin, semestr VI – 30 godzin.
  Praktyka ciągła odbywa się we wrześniu na zakończenie II roku studiów obejmując pełne cztery tygodnie pracy pedagogicznej w wybranej przez studenta i spełniającej wszelkie wymagania merytoryczno-kadrowe w szkole.
  Praktyka pedagogiczna podlega merytorycznemu wsparciu, ocenie i kontroli. Głównym jej zadaniem jest zapewnienie wszystkim studentom możliwie pełnego kontaktu z realnymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w szkole oraz uwarunkowaniami rzeczywistości dydaktyczno-wychowawczej, a także zapewnienie niezbędnego doświadczenia, na bazie którego dokonywać się będzie ich dalszy rozwój zawodowy. Celem praktyki przedmiotowo-metodycznej jest skorelowanie treści realizowanych w ramach bloku przedmiotów kształcenia nauczycielskiego z praktyką edukacyjną oraz przygotowanie studentów do obycia praktyki ciągłej, zaś w przyszłości do pracy zawodowej. Ponadto studenci zobowiązani są w każdym semestrze odbywania praktyki do zaprojektowania i grupowej realizacji wartościowej estetycznie interakcyjnej imprezy muzycznej w wybranych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych lub instytucjach kultury realizujących zadania edukacyjne. Głównym celem ciągłej praktyki pedagogicznej jest wprowadzenie studentów w tok pracy nauczyciela przedmiotu „Muzyka”, uruchomienie procesu samodzielnego przygotowywania i prowadzenia lekcji muzyki a także pozalekcyjnych zajęć muzycznych, łącznie w wymiarze 90 godzin.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady i ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chór
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Fortepian
3
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Kształcenie słuchu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka i teoria edukacji muzycznej
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia
1
ZAL-O
Wykład
30
Zasady muzyki z instrumentoznawstwem
3
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Edytory nutowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Emisja głosu
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
II instrument
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zajęcia muzyczno-ruchowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
II - Podstawowe
Chór
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Fortepian
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Kształcenie słuchu
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka i teoria edukacji muzycznej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka przedmiotu muzyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy foniatrii i higiena głosu
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praca z akompaniatorem
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia
1
ZAL-O
Wykład
15
Zasady muzyki z instrumentoznawstwem
2
EGZ
Wykład
15
III - Kierunkowe
Czytanie partytur
3
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Dyrygowanie
3
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
II instrument
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Chór
2
Fortepian
1
Harmonia
3
Historia muzyki/ History of Music
2
Kształcenie słuchu
1,5
Metodyka i teoria edukacji muzycznej
1,5
Metodyka przedmiotu audycje muzyczne
1,5
Metodyka przedmiotu muzyka
2
Pedagogika
1
Podstawy foniatrii i higiena głosu
0,5
Praca z akompaniatorem
1
III - Kierunkowe
Czytanie partytur
1
Dyrygowanie
3
Emisja głosu z interpretacją piosenki
3
II instrument
2
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium i praca dyplomowa
7,5
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Chór
1
Fortepian
1
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Egzamin
15
0
Harmonia
1
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historia muzyki
1
ZAL-O
Wykład
30
Keyboard
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Kształcenie słuchu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka i teoria edukacji muzycznej
1
Metodyka przedmiotu muzyka
1
Pedagogika
1
Praca z akompaniatorem
1
ZAL
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Dyrygowanie
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Emisja głosu z interpretacją piosenki
1
II instrument
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Instrumentacja
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyczne warsztaty zawodowe
2,5
Propedeutyka aranżacji komputerowej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zespół instrumentalny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Seminarium i praca dyplomowa
1,5
II - Podstawowe
Analiza dzieła muzycznego
1,5
Animacja kultury muzycznej
0,5
Chór
1
Kształcenie słuchu
1
Literatura muzyczna/Music Literature
2
Metodyka przedmiotu muzyka
1
Praca z akompaniatorem
1
III - Kierunkowe
Dyplomowe dzieło artystyczne
10
Dyrygowanie
1
Emisja głosu z interpretacją piosenki
1
Fakultet I /dyrygowanie, śpiew, instrument/
1
II instrument
1
Instrumentacja
1
Nauka akompaniamentu z czytaniem a'vista
0,5
Praca z mikrofonem
0,5
Prelekcja i krytyka muzyczna
0,5
Realizacja dzieła scenicznego
1
Zespoły muzyczne dla praktyk studenckich
1,5
Zespół instrumentalny
1
VI - Praktyka
Metodyczne warsztaty zawodowe
1
SUMA
32,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Seminarium i praca dyplomowa
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
II - Podstawowe
Analiza dzieła muzycznego
1
ZAL-O
Wykład
30
Animacja kultury muzycznej
0,5
ZAL-O
Wykład
15
Chór
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Literatura muzyczna
1
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dyplomowe dzieło artystyczne
10
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Emisja głosu z interpretacją piosenki
1
Fakultet II /chór, zespół wokalny, zespół instrumentalny/
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Nauka akompaniamentu z czytaniem a'vista
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Realizacja dzieła scenicznego
1
EGZ
Ćwiczenia
30
Ruch sceniczny
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Techniki pracy w studio
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zespoły muzyczne dla praktyk studenckich
2
VI - Praktyka
Metodyczne warsztaty zawodowe
1,5
Praktyka zawodowa
5,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,5