Muzyka estradowa - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Sztuki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister sztuki kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia był ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu sztuki . Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 1060.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada umiejętności zorganizowania i kierowania zawodowymi lub amatorskimi zespołami muzycznymi: wokalnymi, wokalno-instrumentalnymi czy instrumentalnymi, prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach oraz działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów drugiego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia .
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent :
  1. W kategorii wiedzy
  • Zna specyfikę zespołu muzycznego oraz literaturę na te zespoły
  • Posiada gruntowną wiedzę dotyczącą poszczególnych epok, stylów i kierunków artystycznych i związane z tym praktyki wykonawcze
  • Zna możliwości tworzenia zespołów muzycznych oraz posiada wiedzę dotyczącą zasad instrumentowania na powyższe zespoły
  • Potrafi zastosować wiedzę dotyczącą wzorców formalnych i możliwości brzmieniowych instrumentów do wyrażania własnych koncepcji artystycznych
  • Zna cechy charakterystyczne polskiej pieśni ludowej i podstawowe wzorce jej budowy formalnej
  • Zna cechy stylistyczne i elementy praktyki wykonawczej różnych okresów historycznych
  • Ma wiedzę dotyczącą przemian zachodzących w muzyce i jej związków z życiem społecznym
  • Ma wiedzę dotyczącą związków sztuki z życiem politycznym i społecznym
  • Wykorzystuje wiedzę na temat stylów muzycznych i związanych z nimi tradycjami wykonawczymi
  • Potrafi tworzyć własne programy artystyczne
  • Rozumie relacje dotyczące zastosowania teorii w praktyce przy organizacji imprez
  • Zna sposoby wykorzystania w praktyce nowoczesnych technik komunikacji i marketingu oraz stosuje tą wiedzę we własnym rozwoju artystycznym
  • Umie definiować relacje zachodzące między dźwiękami w muzyce
  • Umie wykorzystać wiedzę z zakresu improwizacji w pracy z różnego rodzaju zespołach muzycznych
  2. W kategorii umiejętności
  • Posiada umiejętność tworzenia i wyrażania własnych koncepcji artystycznych, również w oparciu o nowoczesne technologie
  • Realizując własne koncepcje artystyczne wykazuje się umiejętnością świadomego wykorzystania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych
  • Umie dobrać repertuar adekwatny do typu i poziomu wykonawczego zespołu i wykorzystać go do stałego rozwijania zespołu oraz własnych kompetencji
  • Potrafi interpretować utwory o różnych stylach muzycznych i jednocześnie doskonali się w wybranym stylu
  • Posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych
  • Jest zdolny do kierowania zespołami muzycznymi
  • Posiada umiejętność głębokiego rozumienia i kontroli struktur muzycznych i słownych do realizowania własnych koncepcji artystycznych
  • Rozwija techniki ćwiczenia umożliwiające pogłębianie umiejętności wykonawczych
  • Potrafi posługiwać się opracowaniami naukowymi z zakresu historii kultury
  • Potrafi analizować i interpretować zagadnienia stylistyczne osadzając je w kontekście kulturowym epoki historycznej
  • Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i ustnych dotyczących zagadnień wynikających z kierunku studiów
  • Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • Realizuje występy estradowe i wykazuje umiejętność nawiązania kontaktów z publicznością
  • Posiada umiejętność konstruowania publicznej wypowiedzi w odniesieniu do stylistyki dzieła
  • Posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych
  • W sposób świadomy i odpowiedzialny organizuje przedsięwzięcia artystyczne
  • Rozumie potrzebę promowania kultury muzycznej w społeczeństwie
  • Rozumie potrzebę stałego uczenia się , rozwijania własnych kompetencji muzycznych a także inspiruje proces uczenia się u innych osób
  • Potrafi radzić sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi związanymi z prowadzeniem prób i koncertów publicznych
  • Potrafi ocenić jakość swojej prezentacji muzycznej a także poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia artystyczne również z dziedzin pokrewnych
  • Posiada doświadczenie w komunikacji interpersonalnej w ramach wspólnych działań związanych z organizacją imprez kulturalnych
  • Posiada umiejętność negocjacji, którą wykorzystuje w pracy z zespołem
  • Potrafi inicjować i organizować działania różnych zespołów muzycznych oraz koordynować rozwijanie wspólnych projektów twórczych
  • Potrafi zastosować zasady z zakresu prawa autorskiego
  PRAKTYKI
  Studenci mają obowiązek odbycia praktyki przedmiotowo-metodycznej, która odbywa się w formie śródrocznych praktyk pedagogicznych. Śródroczna praktyka pedagogiczna ma formę systematycznych cotygodniowych zajęć realizowanych w specjalnie dobranych do tego celu szkołach ćwiczeń: na poziomie studiów magisterskich w gimnazjum.
  Szczegółowy rozkład praktyk: II rok studiów II stopnia: semestr III – 30 godzin.
  Praktyka pedagogiczna podlega merytorycznemu wsparciu, ocenie i kontroli. Głównym jej zadaniem jest zapewnienie wszystkim studentom możliwie pełnego kontaktu z realnymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w szkole oraz uwarunkowaniami rzeczywistości dydaktyczno-wychowawczej a także zapewnienie niezbędnego doświadczenia, na bazie którego dokonywać się będzie ich dalszy rozwój zawodowy. Celem praktyki przedmiotowo-metodycznej jest skorelowanie treści realizowanych w ramach bloku przedmiotów kształcenia nauczycielskiego z praktyką edukacyjną. Ponadto studenci zobowiązani są w każdym semestrze odbywania praktyki do zaprojektowania i grupowej realizacji wartościowej estetycznie interakcyjnej imprezy muzycznej w wybranych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych lub instytucjach kultury realizujących zadania edukacyjne. Głównym celem praktyki pedagogicznej jest wprowadzenie studentów w tok pracy nauczyciela przedmiotu „muzyka”, uruchomienie procesu samodzielnego przygotowywania i prowadzenia lekcji muzyki a także pozalekcyjnych zajęć muzycznych.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady i ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia zawodowych i amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz działalności związanej z organizacją imprez muzycznych (koncertów, festiwali, konkursów), a także animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia kultury/ History of Culture
1
III - Kierunkowe
Dyrygowanie
1
Improwizacja fortepianowa
2
Promocja i marketing dóbr kultury
1,5
Propedeutyka kompozycji
1
Seminarium i praca magisterska
5
Specjalistyczna literatura muzyczna
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Zespoł muzyczny dla praktyk studenckich
1,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy choreografii scenicznej
1
Instrumenty elektroniczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Instrumenty estradowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Interpretacja utworu wokalnego
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Kształcenie słuchu
1
Laboratorium techniki dźwiękowej
1,5
Praca z akompaniatorem
0,5
Propedeutyka produkcji muzycznej
1
Realizacja dzieła scenicznego
3
Style muzyki rozrywkowej
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Zespoły muzyki rozrywkowej /pop, rock, R&B, jazzband/
3
SUMA
32,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Seminarium prelekcji i krytki muzycznej/ Public Lecture and Musical Critics Semirar
1
III - Kierunkowe
Dyplomowe dzieło artystyczne
6
Dyrygowanie
1
Seminarium i praca magisterska
4,5
Zespoł muzyczny dla praktyk studenckich
1,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Instrumentacja i aranżacja na zespoły muzyczne
1,5
Instrumenty estradowe
1
Instrumenty wirtualne i cyfrowe
1
Interpretacja utworu wokalnego
2
Kształcenie słuchu
1
Metodyczne warsztaty zawodowe
2
Podstawy dubbingu i udźwiękowienia filmu
1
Podstawy realizacji dźwięku
1
Praca z akompaniatorem
0,5
Praca z mikrofonem
1
Propedeutyka produkcji muzycznej
1
Realizacja dzieła scenicznego
1
Style muzyki rozrywkowej
1,5
Zespoły muzyki rozrywkowej /pop, rock, R&B, jazzband/
1,5
SUMA
33,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Seminarium prelekcji i krytki muzycznej/ Public Lecture and Musical Critics Semirar
1
III - Kierunkowe
Dyplomowe dzieło artystyczne
14
Seminarium i praca magisterska
5

Ćwiczenia
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fakultety /dyrygowanie, instrument, śpiew/
1
Podstawy realizacji nagrań muzyki rozrywkowej
1,5
Praca z akompaniatorem
0,5
Warsztaty muzyki estradowej
1
Zespoły muzyki rozrywkowej /pop, rock, R&B, jazzband/
1,5
VI - Praktyka
Metodyczne warsztaty zawodowe
2
SUMA
27,5