Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia pierwszego stop. licencjackie stacjonarne

Wydział Sztuki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było kryterium uzyskania miejsca w rankingu punktów występujących na świadectwie dojrzałości oraz wynik egzaminów praktycznych z rysunku i malarstwa.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych trwają, 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu sztuki.Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 2205, liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent :
  1) W kategorii wiedza:
  a) posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze studiowanym kierunkiem oraz znajomość środków ekspresji;
  b) rozumie specyfikę i unikalne własności poszczególnych technik artystycznych;
  c) zna podstawowe pojęcia plastyczne;
  d) wykazuje znajomość zalecanej literatury dotyczącej kierunku;
  e) zna i rozumie przemiany artystyczne w dziejach sztuki;
  f) ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii sztuki;
  g) zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku;
  h) zna tendencje rozwojowe współczesnej sztuki, oraz publikacje z nimi związane;
  i) wykazuje się znajomością stylów w sztuce, przemianami w sztuce współczesnej i związanymi z nimi tradycjami twórczymi;
  j) ma uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu i ikonografii i ikonologii;
  k) rozumie autonomię i własności języka wizualnego;
  l) posiada ogólną wiedzę w zakresie technik i technologii artystycznych;
  m) zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem;
  n) ma wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywanym zawodem artysty;
  o) umie analizować zjawiska w obszarze sztuki w ujęciu współczesnym i historycznym;
  p) dysponuje wiedzą z zakresu psychologii w zakresie percepcji wizualnej;
  q) posiada podstawową wiedzę z zakresu filozofii i jej powiązania ze sztuką;
  r) posiada podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu artystycznym;
  2)W kategorii umiejętności:
  a) posiada zdolność tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych, oraz dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
  b) umie posługiwać się zróżnicowanymi środkami artystycznymi w procesie transponowania przekazu werbalnego na wizualny;
  c) posiada umiejętności budowania kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni i posługiwania się środkami wyrazu plastycznego;
  d) posiada umiejętność wykorzystania rysunku do zapisu koncepcji w innych dziedzinach sztuki;
  e) umiejętnie dokonuje właściwego doboru materiałów i mediów w celu uzyskania zamierzonego efektu artystycznego;
  f) umie świadomie i celowo posługiwać się narzędziami warsztatu plastycznego w wybranych obszarach działalności artystycznej;
  g) potrafi samodzielnie zaprojektować i konsekwentnie zrealizować własny projekt artystyczny;
  h) jest przygotowany do współpracy z innymi osobami w celu tworzenia wspólnych projektów artystycznych;
  i) posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami plastycznymi;
  j) posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami rejestracji i przetwarzania obrazów cyfrowych;
  k) umie świadomie łączyć techniki tradycyjne i współczesne;
  l) potrafi wykorzystać poznany warsztat artystyczny jako źródło inspiracji do własnej pracy twórczej, umożliwiający ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę;
  m) umie podejmować samodzielne decyzje dotyczące kreacji zgodnie z własnymi emocjami, intuicją i wyobraźnią;
  n) obserwuje i syntezuje różnorodne doświadczenia i zjawiska otaczającej rzeczywistości w pracy artystycznej;
  o) potrafi włączyć różnorodne jakości artystyczne do tworzenia określonego efektu artystycznego;
  p) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z różnych źródeł i sposobów;
  q) potrafi rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki dawnej i współczesnej, poprawnie je opisywać, analizować i interpretować pod względem stylistycznym i ikonograficznym z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie kulturowym;
  r) ma umiejętności językowe w zakresie terminologii historii sztuki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  s) posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim z zakresu historii sztuki dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
  t) umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna kierunkowego;
  u) posiada umiejętność redagowania pracy licencjackiej z wykorzystaniem różnych źródeł;
  v) zna formy zachowań związane z publicznymi wystąpieniami, prezentującymi własne dokonania;
  w) posiada doświadczenie w różnorodnym typie prezentacji prac plastycznych;
  x) posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;
  3) W kategorii kompetencje społeczne:
  a) ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie;
  b) rozumie potrzebę poszerzania wiedzy i doskonalenia warsztatu;
  c) rozumie potrzebę rozwoju własnej osobowości twórczej;
  d) potrafi samodzielnie i niezależnie podejmować się realizacji tematów i zagadnień plastycznych, oraz interpretować skończone dzieło;
  e) potrafi pracować samodzielnie wykazując się umiejętnością interpretacji dzieł sztuki w kontekście historyczno – społecznym;
  f) stosuje zdolności i umiejętności kreatywnego myślenia w pracy twórczej, a także posiada zdolność odpowiedzialnego, kompetentnego zachowania w trakcie publicznej prezentacji własnych dokonań;
  g) dokonuje samooceny swojej twórczości i konstruktywnej krytyki twórczości innych osób poprzez znajomość tradycji ;
  h) ma świadomość ważności wiedzy na temat sztuki dawnej we własnych poczynaniach artystycznych;
  i) ma zdolność analizowania dzieła artystycznego pod kątem formalnej budowy, przyswoił zasadę etyki pracy artystycznej;
  j) posiada umiejętność dyskutowania i kolektywnej wymiany opinii na temat dzieła;
  k) umie twórczo pracować w projektach zespołowych i dzielić się zakresem kompetencyjnym projektu;
  l) umie prezentować własną twórczość w sposób komunikatywny, z zastosowaniem technologii informacyjnych;
  m) ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;
  n) ma wrażliwość estetyczną, dba o ochronę zabytków i estetykę życia codziennego;
  o) ma zdolności organizacyjne i chętnie podejmuje się udziału w publicznych działaniach związanych ze sztuką;
  p) jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej;
  q) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego
  PRAKTYKA
  Praktyka upowszechnienia kultury plastycznej 4 tygodnie (160 godzin) odbywa się po II roku w okresie wakacyjnym lub w trakcie drugiego roku (za zgodą dziekana wydziału). Praktyki są zorganizowane w galeriach i centrach sztuki, muzeach, instytucjach kultury, ośrodkach edukacji i upowszechniania sztuki, redakcjach wydawnictw, ośrodkach telewizyjnych, studiach reklamowych lub strukturach promocyjno-reklamowych.
  Student odbywa praktykę w charakterze stażysty wykonując powierzone zadania, aktywnie i twórczo włączając się w bieżącą działalność danej instytucji.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady i ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy twórczej w ośrodkach i instytucjach kultury, mass-mediach, promocji i reklamie, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Jest także przygotowany do własnej pracy twórczej we wszystkich dziedzinach działalności plastycznej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Filozofia
0
EGZ
Wykład
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informatyczne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
II - Podstawowe
Wykład monograficzny. Problemy i zagadnienia sztuki najnowszej
0
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Grafika
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Malarstwo
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Podstawy kompozycji i liternictwa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Projektowanie graficzne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Rysunek podstawy
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Rzeźba
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
3,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Filozofia
0
EGZ
Wykład
15
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informatyczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
II - Podstawowe
Historia sztuki starożytnej i średniowiecznej
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wykład monograficzny. Problemy i zagadnienia sztuki najnowszej
0
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Fotografia
3
EGZ
Ćwiczenia
30
Grafika
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Malarstwo
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Plener
0
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Podstawy kompozycji i liternictwa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Projektowanie graficzne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Rysunek podstawy
0
EGZ
Ćwiczenia
45
Rzeźba
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
SUMA
8,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Historia sztuki nowożytnej
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Fotografia
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Grafika
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Intermedia
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Malarstwo
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Projektowanie graficzne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Rysunek z anatomią
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Rzeźba z ceramiką
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Struktury wizualne
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
SUMA
2,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Wybrane zagadnienia sztuki nowoczesnej i współczesnej
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Fotografia
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Grafika
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Intermedia
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Malarstwo
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Multimedia
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Praktyka upowszechniania kultury plastycznej
0
ZAL-O
Praktyki
160
Projektowanie graficzne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Rysunek z anatomią
0
EGZ
Ćwiczenia
45
Rzeźba z ceramiką
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Struktury wizualne
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
SUMA
2,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Dyplomowa licencjacka pracownia artystyczna
0
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
60
Multimedia
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Rysunek
0
EGZ
Ćwiczenia
45
Seminarium i praca dyplomowa/ Seminar and diploma thesis
0
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
2,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Dyplomowa licencjacka pracownia artystyczna
0
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
60
Rysunek
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Seminarium i praca dyplomowa
0
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
0,0