Wykład monograficzny. Problemy i zagadnienia sztuki najnowszej

Monograph lecture. Problems and issues of the latest arts

2021Z

Kod przedmiotu32S1-WYKMN
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria sztuki nowoczesnej
Wymagania wstępneWiedza z zakresu historii sztuki współczesnej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTematy główne: 1.Transformacja sztuk wizualnych: sztuka i antysztuka, związek artysty z procesem tworzenia, dzieło otwarte – rola odbiorcy w współtworzeniu dzieła sztuki, pojęcia materii, realności, intencjonalności we współczesnej sztuce; rzeczywistość wirtualna jako przestrzeń sztuki. 2. Zmiana statusu współczesnego artysty: artysta wobec utowarowienia sztuki, rozpoznawalność artysty (nazwisko-logo), formy zaistnienia twórcy.
Cel kształceniaOpanowanie pojęć dotyczących sztuki współczesnej, uświadomienie przemian pojęć dotyczących sztuki najnowszej, poznanie nowych problemów sztuki współczesnej wynikających z jej transformacji, wykształcenie umiejętności porządkowania współczesnych tradycji artystycznych, poznanie metod badawczych najnowszych działań w sztukach wizualnych, uświadomienie możliwości wykorzystania nowych środków przekazu w sztukach wizualnych, wykształcenie umiejętności swobodnego poruszanie się na obszarze najnowszych tendencji artystycznych, zdobycie biegłości w formułowaniu opinii na temat problemów współczesnej sztuk.
Literatura podstawowa1) Baudrillard J., Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki, Warszaw, 2006 2) Gerom M., Malinowski J. (red.) , Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2009 3) D'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków, 2013 4) Barański J., Sztuka jako nieporozumienie. O estetycznych dylematach sztuki i jej doświadczania, Warszawa, 2002 5) Danto A., Świat sztuki: pisma z filozofii sztuki, Kraków, 2006 6) Gładkowska E., Oblicza Realnego we współczesnej sztuce, t. nr 19, "Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 2013, s. 341-349
Literatura uzupełniająca1) Shusterman R., wyd. Wrocław, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, 1998r., tom 2) Korzeniowska-Marciniak M., wyd. Kraków, Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, 2001r., tom 3) Broch H., wyd. Warszawa, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, 1998r., tom 4) Kuryluk E., wyd. Warszawa, Podróż do granic sztuki, 2005r., tom
Uwagi