Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia drugiego stop. stacjonarne

Wydział Sztuki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister sztuki kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia był ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych trwają, 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu sztuki. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 1050, liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada pogłębioną wiedzę artystyczno-humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Umie przygotowywać i upowszechniać przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent :
  1) W kategorii wiedza:
  a) posiada wyspecjalizowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związaną z twórczymi inspiracjami i zainteresowaniami;
  b) rozpoznaje i opisuje techniki w wybranych przez siebie dyscyplinach artystycznych;
  c) posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie sztuki i nauki, pozwalającą formułować zagadnienia badawcze w obszarze dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku studiów;
  d) wykazuje znajomość zalecanej literatury dotyczącej kierunku;
  e) rozpoznaje najnowsze działania w sztukach wizualnych i dysponuje wiedzą na temat kontekstu kulturowo – historycznego;
  f) posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie sztuki współczesnej pozwalającą na samodzielną interpretację działań artystycznych;
  g) ma rozszerzoną wiedzę na temat kontekstu historyczno – kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia;
  h) potrafi interpretować teksty poświęcone krytyce artystycznej;
  i) analizuje rolę wybranej dziedziny artystycznej w kontekście innych sztuk plastycznych i mediów, wykorzystuje je we własnych działaniach twórczych;
  j) potrafi tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi;
  k) potrafi dostrzec wzajemne relacje pomiędzy teoretycznym i praktycznym wymiarem studiowania i wykorzystuje zdobytą wiedzę we własnym rozwoju artystycznym;
  l) zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej;
  2) W kategorii umiejętności:
  a) posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych;
  b) dysponuje indywidualnym podejściem do ekspresji twórczej;
  c) projektuje i realizuje własne prace artystyczne;
  d) umie realizować indywidualne koncepcje artystyczne w wybranym zakresie sztuk plastycznych, posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnej idei artystycznej;
  e) skutecznie uzyskuje zamierzone efekty artystyczne w określonym obszarze własnej działalności twórczej;
  f) potrafi analizować temat, dokonuje syntezy i weryfikuje zbędne elementy projektu;
  g) umie współdziałać z innymi osobami i jest kompetentny do podejmowania wiodącej roli w takim zespole;
  h) ugruntowuje umiejętności warsztatowe, potrzebne do realizacji własnych koncepcji artystycznych;
  i) doskonali umiejętności manualne i posługiwanie się zaawansowanymi technologiami;
  j) dysponuje umiejętnościami wykorzystania wzorców artystycznych przy jednoczesnym zachowaniu niezależności wypowiedzi artystycznej;
  k) tworzy własne dzieła w wybranym przez siebie obszarze;
  l) potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w różnych dyscyplinach artystycznych do tworzenia nowych projektów twórczych;
  m) potrafi eksperymentować i samodzielnie znajdować rozwiązania określonych problemów artystycznych;
  n) dysponuje umiejętnością przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł;
  o) posiada umiejętność analizy i kontekstowej oceny dzieł wybranych kierunków;
  p) potrafi pracować planowo, przygotować harmonogram i schemat pracy;
  q) posiada metodologiczne przygotowanie do uprawiania krytyki artystycznej;
  r) posiada umiejętności językowe z zakresu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych zgodnie z kierunkiem studiów, określonym dla poziomu B2 + Europejski System Opisu Kształcenia Językowego;
  s) potrafi analizować, interpretować, oceniać informacje i materiały źródłowe;
  t) merytorycznie i odpowiedzialnie konstruuje wypowiedzi publiczne związane z wystąpieniami artystycznymi;
  3) W kategorii kompetencje społeczne:
  a) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
  b) Potrafi inspirować i mobilizować do nauki inne osoby, organizuje proces uczenia się innych osób;
  c) kreuje artystyczną wizję obranego tematu;
  d) ma zdolność samodzielnego integrowania wiedzy i przekazywania jej w sposób holistyczny;
  e) inspiruje kreatywność innych osób;
  f) potrafi określić priorytety służące realizacji zadania;
  g) jest zdolny odpowiednio reagować w sytuacjach stresowych i znaleźć alternatywne rozwiązania;
  h) umie krytycznie ocenić twórczość artystyczną własną i zespołu oraz uzasadnić swoją ocenę;
  i) wykazuje się zdolnością krytycznej oceny zjawisk artystycznych w kontekście historyczno - kulturowym;
  j) potrafi bronić i uzasadniać poglądy swoje i innych;
  k) potrafi zaprezentować i uzasadnić realizację swoich projektów przed publicznością;
  l) inicjuje działania kulturalne w lokalnych środowiskach;
  m) posiada szerokie umiejętności organizacyjne obejmujące umiejętność negocjacji i prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie;
  n) bierze aktywny udział w działaniach artystycznych i kulturalnych regionu;
  o) zachowuje się zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Wykazuje lojalność wobec własnego środowiska;
  p) wspiera różnorodne działania i inicjatywy społeczne i kulturalne;
  q) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony i własności dóbr kultury i prawa autorskiego, oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
  r) umie stosować prawo autorskie wobec własnej twórczości artystycznej;
  PRAKTYKA:
  Praktyka zawodowa – 4 tygodnie (160 godzin) odbywa się po I roku w okresie wakacyjnym lub w trakcie I roku. Praktyki są zorganizowane w galeriach i centrach sztuki, muzeach, instytucjach kultury, ośrodkach edukacji i upowszechniania sztuki, redakcjach wydawnictw, ośrodkach telewizyjnych, studiach reklamowych lub strukturach promocyjno-reklamowych. Student odbywa praktykę w charakterze projektanta, twórcy, współtwórcy, doradcy, itp. w danej instytucji realizując różnorodną działalność plastyczną.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady i ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę: - w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej – w mass-mediach - w strukturach promocyjnych i reklamowych - w szkolnictwie (po ukończeniu specjalnościnauczycielskiej) - animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych. Absolwent będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Filozofia współczesna
0
EGZ
Wykład
30
Historia sztuki współczesnej z elementami krytyki artystycznej
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Specjalistyczne warsztaty językowe
1
III - Kierunkowe
Cyfrowe przetwarzanie obrazu
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dyplomowa magisterska pracownia artystyczna
0
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
75
Pracownia artystyczna II (do wyboru)
0
ZAL-O
Pracownia magisterska
45
Praktyka zawodowa
0
ZAL-O
Praktyki
80
Rysunek kreacyjny
0
ZAL-O
Ćwiczenia
90
Seminarium i praca magisterska/ Seminar and master thesis
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
4,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozofia współczesna
0
EGZ
Wykład
30
Historia sztuki współczesnej z elementami krytyki artystycznej
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Specjalistyczne warsztaty językowe
1
III - Kierunkowe
Cyfrowe przetwarzanie obrazu
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dyplomowa magisterska pracownia artystyczna
0
ZAL-O
Pracownia magisterska
60
Pracownia artystyczna II (do wyboru)
0
ZAL-O
Pracownia magisterska
45
Praktyka zawodowa
0
ZAL-O
Praktyki
80
Rysunek kreacyjny
0
EGZ
Ćwiczenia
90
Seminarium i praca magisterska
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
SUMA
1,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Dyplomowa magisterska pracownia artystyczna
0
ZAL-O
Pracownia magisterska
60
Nowe problemy sztuki współczesnej (projekty twórcze)
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pracownia artystyczna II (do wyboru)
0
ZAL-O
Pracownia magisterska
45
Seminarium i praca magisterska
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Wystawiennictwo
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
0,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Dyplomowa magisterska pracownia artystyczna
0
ZAL-O
Pracownia magisterska
60
Nowe problemy sztuki współczesnej (projekty twórcze)
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pracownia artystyczna II (do wyboru)
0
ZAL-O
Pracownia magisterska
45
Seminarium i praca magisterska
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Wystawiennictwo
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
0,0