Filozofia - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filozofia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcia na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Liczba punktów ECTS jest niemniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Ukończenie studiów daje możliwości zatrudnienia w instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, bankach i instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, PR, instytucjach usługowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest od pracownika sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania itp. Absolwent filozofii może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą i prowadzić ją w wybranej przez siebie dziedzinie.
  Absolwenci, którzy ukończyli dodatkową specjalność nauczycielską i uzyskali uprawnienia pedagogiczne, mogą pracować w szkołach i podejmować działalność edukacyjną (kursy, warsztaty, treningi itp.).
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  Wiedza
  - Wszechstronnie zna i rozumie związki między refleksją filozoficzną a różnorodnymi zjawiskami kulturowymi stanowiącymi przedmiot studiów kierunkowych oraz je
  - Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o przedmiotach i metodach myślenia filozoficznego dnej z fakultatywnych specjalności
  - Zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym pracę multi-, inter oraz transdyscyplinarną
  - Zna terminologię filozoficzną klasycznych dziedzin oraz współczesnych dyscyplin filozoficznych i nauk pokrewnych w zakresie wybieranej ścieżki studiów; zna terminologię w zakresie fakultatywnej specjalności
  - Ma rozszerzoną wiedzę źródłach, istocie, sposobie funkcjonowania norm określających ludzkie zachowania oraz determinujących struktury i instytucje społeczne
  - Rozumie wpływ różnorodnych norm na jednostkę i społeczeństwo
  - Zna terminologię jednej z dyscyplin filozoficznych w wybranym języku obcym
  - Zna i rozumie związki między poszczególnymi dyscyplinami filozoficznymi
  - Ma usystematyzowaną wiedzę o kierunkach i ich wzajemnych relacjach w obrębie podstawowych dyscyplin filozoficznych i studiowanych innych dziedzin nauki
  - Wszechstronnie zna i rozumie wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii i dziedzin pokrewnych w zakresie:
  1) logiki, filozofii przyrody, filozofii umysłu i kognitywistyki lub
  2) metodologii nauk społecznych i humanistycznych, filozofii społecznej, socjologii lub
  3) aksjologii, filozofii kultury, antropologii kulturowej lub
  4) filozofii polityki, filozofii polskiej, filozofii religii
  - Wszechstronnie zna i rozumie poglądy wybranego wiodącego autora filozoficznego lub bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej albo problematyki pogranicza nauki i filozofii
  - Zna historyczny rozwój wielu wiodących idei filozoficznych na poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie filozofii, nauk humanistycznych lub nauk społecznych
  - Ma szeroką znajomość idei filozoficznych i rozumie ich związek z przemianami kulturowymi i społecznymi
  - Ma poszerzoną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych
  - Ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, organizacyjnych, terytorialnych, ekonomicznych, politycznych, prawnych) i o ich prawidłowościach
  - Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych w odniesieniu do wybranych aspektów życia społecznego
  - Zna metody myślenia rozpowszechnione w wybranej dyscyplinie filozoficznej lub pokrewnych naukach humanistycznych i społecznych
  - Zna różnorodne metody interpretacji tekstu filozoficznego i kulturowego; zna podstawowe metody pracy obowiązujące w dziedzinach wiedzy fakultatywnej specjalności
  - Zna zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na wiedzę i źródła filozoficzne oraz w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
  - Zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz zna i rozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury
  Umiejętności
  - Wszechstronnie i swobodnie zdobywa informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz operuje nimi
  - Samodzielnie zdobywa wiedzę, poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze
  - Twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji
  - Samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny i kulturowy, konfrontuje i komentuje tezy pochodzące z różnych rodzajów tekstów
  - Analizuje i porównuje złożone stanowiska filozoficzne, wskazuje zawarte w nich założenia, tezy i argumenty
  - Określa znaczenie i wartość stawianych tez dla badanego problemu lub sposobu argumentacji
  - Wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturowymi
  - Rozpoznaje typowe sposoby argumentacji w wypowiedziach ustnych i pisemnych
  - Dostrzega wady i błędy logiczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz określa wpływ tych wad i błędów na wartość poglądów i ich uzasadnienia
  - Formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje
  - W oparciu o metodę monograficzną przygotowuje i pisze opracowania na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając klasyczne i nowe osiągnięcia w zakresie filozofii i nauk pokrewnych
  - Potrafi samodzielnie przełożyć z języka polskiego na wybrany język obcy własny tekst filozoficzny
  - Samodzielnie przekłada z wybranego języka obcego na język polski tekst filozoficzny o zróżnicowanym stopniu trudności
  - Umiejętnie argumentuje i uzasadnia własne tezy, formułuje rozwiniętą krytykę, samodzielnie odpowiada na krytykę
  - Formułuje i analizuje hipotezy na temat sposobów funkcjonowania różnorodnych instytucji społecznych oraz uwarunkowań różnych zjawisk społecznych
  - Prowadzi samodzielną i zespołową pracę badawczą umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  - Rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi zbieżności i różnice
  Kompetencje społeczne
  - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
  - Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania zawodowe; planuje i organizuje ich przebieg, rozumie konieczność wykazania się w nich elastycznością i operatywnością
  - Dostrzega i rozumie etyczne wymagania związane z wykonywaną pracą zawodową, badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnie je spełnia
  - Jest uczestnikiem życia społecznego i kulturalnego, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego
  - Działa na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych
  - Rozumie znaczenie refleksji humanistycznej dla formowania się i jakości relacji społecznych
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki w wymiarze 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
0
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru
0
VII - Inne
Ergonomia
0
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0
ZAL
Wykład
4
SUMA
0,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dwudziestowieczne teorie rozwoju kultury i cywilizacji
0
Konflikty moralne w wymiarze indywidualnym i społecznym
0
SUMA
0,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Filozofia informacji
0
SUMA
0,0