Interakcje społeczne i kooperacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filozofia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) oraz mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zmieniających się zadań zawodowych. Absolwent posiada podstawową wiedzę w zakresie, m.in.: podstaw warsztatu naukowego i metodologii pracy badawczej, historii filozofii europejskiej, podstawowych działów i dyscyplin filozoficznych, takich jak: ontologia, gnoseologia, antropologia filozoficzna, etyka i estetyka, logiki, psychologii, umiejętności autoprezentacji, argumentacji i negocjacji.
  Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie etyki i epistemologii. Rozumie zasady konkurowania w gospodarce i społeczeństwie wiedzy. Dodatkowo absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych, podstaw przedsiębiorczości oraz kompetencje językowe na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna i rozumie w zakresie podstawowym związki między refleksją filozoficzną a zjawiskami kulturowymi oraz jej rolę w kształtowaniu się teorii społecznych i form kooperacji
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o przedmiotach i metodach myślenia filozoficznego, a także o podstawowych dyscyplinach nauk społecznych i humanistycznych
  - Opanował podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim
  - Zna źródła, istotę, sposób funkcjonowania norm określających ludzkie zachowania oraz istnienie struktur i działanie instytucji społecznych, a także ma podstawową wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych
  - Zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym
  - Zna źródła myślenia filozoficznego, jego przedmiot oraz rozumie teoretyczne i praktyczne znaczenie filozofii
  - Zna i rozumie zagadnienia, poglądy oraz stanowiska w zakresie: historii filozofii, logiki, ontologii, epistemologii, antropologii filozoficznej oraz etyki (normatywne, opisowej, metaetyki) i epistemologii klasycznej i współczesnej problematyki teoriopoznawczej, lingwistycznej koncepcji człowieka, społeczeństwa i kultury, stanowiące teoretyczne podstawy interakcji społecznych i kooperacji
  - Zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii oraz ma podstawową wiedzę na temat rozwoju i działania człowieka w aspekcie psychologicznym, społecznym i kulturowym
  - Zna dzieje filozofii europejskiej i rozumie jej wpływ na współczesną filozofię i kulturę
  - Zna poglądy i ich uzasadnienie wybranych klasycznych filozofów na podstawie samodzielnej lektury ich pism
  - Zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie; ma uporządkowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania demokracji, historycznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego o raz aktualnych problemów i zjawisk społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych
  - Ma elementarną wiedzę o instytucjach społecznych, ich strukturach oraz o zachodzących między nimi relacjach,
  - Ma elementarną wiedzę o rodzajach i prawidłowościach więzi społecznych; zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się, zdobywania i wykorzystywania informacji; ma podstawową wiedzę w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów i kooperacji; ma podstawową wiedzę w zakresie teorii rozwoju, innowacji i kreatywności
  - Ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne
  - Zna podstawowe metody myślenia i strategie argumentacyjne właściwe dla: logiki, ontologii, epistemologii, antropologii filozoficznej oraz etyki i jej odmian klasycznych i współczesnych stanowisk i rozstrzygnięć teoriopoznawczych komunikacji społecznej i kulturowej
  - Ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych w dziełach polskiej kultury i o zaangażowaniu filozofów w życie kulturalne kraju
  - Zna podstawowe metody interpretacji tekstu filozoficznego oraz kulturowego i najważniejsze formy wypowiedzi filozoficznych; zna podstawowe metody myślenia i zasady pracy z tekstem kulturowym
  - Zna i wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze pod kątem wiedzy filozoficznej i pokrewnej; zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się oraz dokonywania zmiany zachowań i przekonań, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
  - Zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i kulturowych; analizuje powiązania zdobywanych informacji z różnymi obszarami działalności indywidualnej, społecznej i kulturalnej
  - Samodzielnie zdobywa wiedzę, a także potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych
  - Czyta i interpretuje tekst filozoficzny oraz tekst kulturowy, posiada zdolność krytycznego myślenia oraz poszukiwania własnych rozwiązań
  - Słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, a także ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny, spójny i skuteczny
  - Poprawnie posługuje się poznaną terminologią filozoficzną
  - Umiejętnie, poprawnie i samodzielnie posługuje się językiem potocznym
  - Analizuje poglądy filozoficzne, wskazuje ich kluczowe założenia, tezy i argumenty oraz potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności indywidualnej, społecznej i kulturalnej
  - Wykrywa i wskazuje związki między tezami zawartymi w tekstach filozoficznych i w ustnych wypowiedziach o charakterze filozoficznym
  - Potrafi zastosować w praktyce poznane podstawowe zasady myślenia logicznego oraz podstawowe sposoby argumentacji; skutecznie unika praktyk erystycznych
  - Uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnej wiedzy empirycznej
  - Przytacza główne tezy analizowanych wypowiedzi filozoficznych stosownie do ich istotności
  - Wykrywa podstawowe związki między rozwojem idei filozoficznych a procesami społecznymi, kulturowymi i indywidualnymi doświadczeniami
  - Wypowiada się i pisze na tematy filozoficzne, wygłasza własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych
  - Pisze proste rozprawki na podstawie samodzielnie dobranej literatury
  - Samodzielnie przekłada z języka polskiego na wybrany język obcy proste teksty filozoficzne
  - Samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny
  - Odróżnia formy argumentacji, na poziomie elementarnym wygłasza argumenty krytyczne i odpowiada na krytykę; posiada umiejętność dyskutowania oraz identyfikuje kluczowe tezy, założenia, argumenty i wnioski
  - Identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych
  - Prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego
  - Rozumie relatywność postrzegania i oceny zjawisk społecznych w zależności od odmiennych kultur i środowisk
  - Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych norm określonego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych
  - Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i kreatywności
  - Jest otwarty na nowe idee i na zmianę ukształtowanych opinii, wynikającą z nowej wiedzy i jej uzasadnienia
  - Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania
  - Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
  - Stara się efektywnie organizować własną pracę i krytycznie ocenia jej postęp
  - Rozumie etyczne następstwa wynikające z wymogu rzetelnego przekazywania wiedzy, uczciwości w nauce oraz w prowadzonych sporach filozoficznych
  - Wykazuje inicjatywę i postawę zaangażowania w sprawy społeczne
  - Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych
  - Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się i jakości więzi społecznych
  - Potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Praktyki mogą się odbywać w:
  - instytucjach opartych na wolontariacie,
  - instytucjach edukacyjnych i kulturalnych,
  - wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
  - organizacjach pożytku publicznego,
  - instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi,
  - instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
  Podczas trwania praktyki student wykazuje się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student poznaje specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka.
  Cele praktyki:
  a) nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,
  b) kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  c) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.
  System kontroli
  Praktyki odbywają się pod opieką wskazanego przez Kierownika Zakładu opiekuna praktykanta, który organizuje, obserwuje i ocenia pracę studentów według ustalonych kryteriów. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z Kierunkowym Opiekunem Praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk wystawia pisemną opinię praktykantowi. W dzienniczku student prowadzi tygodniową kartę pracę, w której rozpisuje każdą przepracowaną godzinę.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Ukończenie studiów na kierunku filozofia, specjalność: interakcje społeczne i kooperacja daje możliwości zatrudnienia w instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, bankach i instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations, instytucjach usługowych oraz w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania, itp. Absolwent może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą i prowadzić ją w wybranej przez siebie dziedzinie.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
II - Podstawowe
Historia filozofii starożytnej
5
Język obcy starożytny I
2
Język obcy starożytny II
2
Logika
5
Psychologia
5
Wprowadzenie do filozofii
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Retoryka - sztuka argumentacji
1,5
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Analiza tekstów filozoficznych
1
Historia filozofii starożytnej
5
Historia filozofii średniowiecznej
3
Język obcy starożytny I
2
Logika
5
III - Kierunkowe
Etyka
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru VII
2
Przedmiot do wyboru VIII
2
Warsztat kreatywnego myślenia
1
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy przedsiębiorczości
1
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Historia filozofii nowożytnej
5
III - Kierunkowe
Aksjologia
1
Antropologia filozoficzna
5
Ontologia
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru I
2
Przedmiot do wyboru II
2
Warsztaty kreatywnego pisania
2
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Historia filozofii nowożytnej
5
III - Kierunkowe
Epistemologia
5
Filozofia nauki i ogólna metodologia nauk
5
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru III
2
Przedmiot do wyboru IV
1
Przedmiot do wyboru IX
2
Wykład monograficzny
2
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozofia społeczna
5
Historia filozofii współczesnej
5
III - Kierunkowe
Estetyka
5
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
4
Translatorium
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza tekstów kultury
1
Etyka społeczna
2
Kultura elitarna i masowa
2
Nauki kognitywne
2
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Bioetyka
2
Historia filozofii współczesnej
5
III - Kierunkowe
Filozofia kultury
2
Przedmiot fakultatywny w języku angielskim
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
8
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Myślenie i działanie projektowe
2
Przedmiot do wyboru V
2
Przedmiot do wyboru VI
1
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0