Interakcje społeczne i kooperacja - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filozofia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie) lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (stara matura) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji oraz umiejętności dynamicznego oraz aktywnego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie, m.in.: szczegółowych dziedzin filozofii współczesnej (filozofii społecznej, filozofii polityki, filozofii przyrody, filozofii kultury, filozofii umysłu i kognitywistyki, filozofii religii), praktycznych zastosowań logiki oraz metodologii nauk humanistycznych i społecznych, podstaw socjologii i antropologii kulturowej, ogólnych oraz filozoficznych umiejętności translatorskich, psychologicznych podstaw komunikacji, wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Wszechstronnie zna i rozumie związki między refleksją filozoficzną a różnorodnymi zjawiskami kulturowymi stanowiącymi przedmiot studiów kierunkowych i fakultatywnej specjalności - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki,
  - Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o przedmiotach i metodach myślenia filozoficznego, a także o głównych dyscyplinach nauk społecznych i humanistycznych - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma wiedzę na temat struktury lekcji, jej faz, organizowania działań dydaktycznych oraz na temat motywowania uczniów do pracy na lekcji,
  - Zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym pracę multi- i interdyscyplinarną - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma wiedzę dotyczącą postępowania w przypadku problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  - Zna terminologię filozoficzną tradycyjnych dziedzin oraz współczesnych dyscyplin filozoficznych oraz nauk pokrewnych w zakresie wybieranej ścieżki studiów - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych,
  - Ma rozszerzoną wiedzę o źródłach, istocie, sposobie funkcjonowania norm określających ludzkie zachowania oraz determinujących struktury, instytucje społeczne i więzi społeczne
  - Studiując dodatkowo specjalność nauczycielską zna struktury i funkcje systemu edukacji – cele, podstawy prawne, i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
  - Rozumie wpływ różnorodnych norm na jednostkę i społeczeństwo - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych,
  - Zna terminologię jednej z dyscyplin filozoficznych w wybranym języku obcym - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma podstawową wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej,
  - Zna i rozumie związki między poszczególnymi dyscyplinami filozoficznymi - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie,
  - Ma usystematyzowaną wiedzę o kierunkach i ich wzajemnych relacjach w obrębie podstawowych dyscyplin filozoficznych i studiowanych innych dziedzin nauki - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską zna zasady etyki zawodu,
  - Wszechstronnie zna i rozumie wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii i dziedzin pokrewnych w jednym z poniższych zakresów: logiki, filozofii przyrody, filozofii umysłu i kognitywistyki, metodologii nauk społecznych i humanistycznych, filozofii społecznej, filozofii polityki, socjologii, klasycznej i współczesnej problematyki dotyczącej człowieka, społeczeństwa i kultury, stanowiących teoretyczne podstawy interakcji społecznych i kooperacji, aksjologii, filozofii kultury, antropologii kulturowej, filozofii polskiej, filozofii religii,
  - Wszechstronnie zna i rozumie poglądy wybranego wiodącego autora filozoficznego lub bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej albo problematyki pogranicza nauk i filozofii,
  - Zna historyczny rozwój wielu wiodących idei filozoficznych na poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie filozofii, nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
  - Ma szeroką znajomość idei filozoficznych i rozumie ich związek z przemianami kulturowymi i społecznymi,
  - Ma poszerzoną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych,
  - Ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, organizacyjnych, terytorialnych, ekonomicznych, politycznych, prawnych) i o ich prawidłowościach,
  - Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych w odniesieniu do wybranych aspektów życia społecznego,
  - Zna metody myślenia rozpowszechnione w wybranej dyscyplinie filozoficznej lub pokrewnych naukach humanistycznych i społecznych,
  - Zna różnorodne metody interpretacji tekstu filozoficznego i kulturowego,
  - Zna zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na wiedzę i źródła filozoficzne oraz w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
  - Zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz zna i rozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury,
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień,
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wszechstronnie i swobodnie operuje informacjami ze źródeł pisanych i elektronicznych
  - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić lekcję, rozpoznaje problemy (dydaktyczne, wychowawcze) na lekcji i odpowiednio na nie reaguje,
  - Samodzielnie zdobywa wiedzę, poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze, a także potrafi posługiwać się narzędziami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz diagnozowania i prognozowania sytuacji i strategii działań praktycznych - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską samodzielnie zdobywa nową potrzebną mu wiedzę, wykazuje samodzielność w przygotowaniu zajęć, sprawdzianów, testów osiągnięć
  - Twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez, konstruowaniu krytycznych argumentacji oraz poszukiwaniu rozwiązań problemów teoretycznych i praktycznych - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską dokonuje adaptacji gotowych materiałów dydaktycznych i autentycznych do potrzeb i specyfiki poszczególnych klas i uczniów,
  - Samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny i kulturowy, konfrontuje i komentuje tezy pochodzące z różnych rodzajów tekstów - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji,
  - Analizuje i porównuje złożone stanowiska filozoficzne, wskazuje zawarte w nich założenia, tezy i argumenty oraz potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi działalnościami indywidualnej, społecznej i kulturalnej - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych,
  - Określa znaczenie i wartość stawianych tez dla badanego problemu lub sposobu argumentacji - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej,
  - Wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturowymi - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi,
  - Rozpoznaje typowe sposoby argumentacji w wypowiedziach ustnych i pisemnych - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej,
  - Dostrzega wady i błędy logiczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz określa wpływ tych wad i błędów na wartość poglądów i ich uzasadnienia
  - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów,
  - Formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje
  - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności,
  - W oparciu o metodę monograficzną przygotowuje i pisze opracowania na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając klasyczne i nowe osiągnięcia w zakresie filozofii i nauk pokrewnych - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne,
  - Potrafi samodzielnie przełożyć z języka polskiego na wybrany język obcy własny tekst filozoficzny
  - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym),
  - Samodzielnie przekłada z wybranego języka obcego na język polski tekst filozoficzny o zróżnicowanym stopniu trudności - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską potrafi animować prace nad rozwojem uczestników, procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,
  - Umiejętnie argumentuje i uzasadnia własne tezy, formułuje rozwiniętą krytykę, samodzielnie odpowiada na krytykę - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,
  - Formułuje i analizuje hipotezy na temat sposobów funkcjonowania różnorodnych instytucji społecznych oraz uwarunkowań różnych zjawisk społecznych i indywidualnych,
  - Prowadzi samodzielną i zespołową pracę badawczą umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  - Rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi zbieżności i różnice,
  - Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską wchodzi we właściwe relacje z uczniami, pracuje z całym zespołem klasowym,
  - Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania zawodowe; planuje i organizuje ich przebieg, rozumie konieczność wykazania się w nich elastycznością i operatywnością - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską wykazuje otwartość na potrzeby ucznia,
  - Dostrzega i rozumie etyczne wymagania związane z wykonywaną pracą zawodową, badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnie je spełnia - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską,
  - Jest uczestnikiem życia społecznego i kulturalnego, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego, społecznego i indywidualnego
  - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych),
  - Działa na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych, kulturalnych oraz zachowań indywidualnych - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka,
  - Rozumie znaczenie refleksji humanistycznej dla formowania się i jakości relacji społecznych i osobowych - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  - Potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach - studiując dodatkowo specjalność nauczycielską ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów,
  - Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły,
  - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze),
  - Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  a) nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,
  b) kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  c) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.
  Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk.
  Przykładowe miejsca odbywania praktyki:
  - instytucjach opartych na wolontariacie,
  - instytucjach edukacyjnych i kulturalnych,
  - wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
  - organizacjach pożytku publicznego,
  - instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi,
  - instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Ukończenie studiów na kierunku filozofia, specjalność: interakcje społeczne i kooperacja daje możliwości zatrudnienia w instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, bankach i instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations, instytucjach usługowych oraz jednostkach, gdzie wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania, itp. Absolwent posiada umiejętność zespołowego działania, podejmowania różnych ról w zadaniach celowych i projektach.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w humanistyce
2
III - Kierunkowe
Filozofia społeczna
4
Logika II
4
Metodologia nauk społecznych i humanistycznych
4
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
2
Specjalistyczny warsztat językowy
2
Translatorium
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Komunikacja międzykulturowa
1
Komunikacja wizualna
1
Terapia filozoficzna
1
Warsztat kreatywnego myślenia
1,5
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
4
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Socjologia
4
III - Kierunkowe
Filozofia kultury
4
Filozofia polska
4
Filozofia przyrody
5
Kultura i technika
3
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Translatorium
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Semiotyka praktyczna
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
5
III - Kierunkowe
Filozofia polityki
4
Filozofia umysłu
4
Kognitywistyka
4
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
Społeczeństwo informacyjne
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Myślenie i działanie projektowe
2
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
Wykład monograficzny
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Filozofia religii
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
11
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Antropologia przyszłosci
3
Psychologiczne podstawy komunikacji
4
Sztuka autoprezentacji
2
Wykład monograficzny
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0