Stosunki międzynarodowe - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Stosunki Międzynarodowe

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach administracyjnych, samorządowych, gospodarczych i kulturalnych. Oferta podjęcia pracy absolwenta poszerza się w istotnym zakresie dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalizacyjnych w trakcie trwania studiów. Może zdobywać węższe klasyfikacje praktyczne w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Dzięki studiom absolwent otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne i społeczne.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy przedsiębiorczości
2
ZAL-O
Wykład
15
Technologia informacyjna w badaniach naukowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Ekonomia rozwoju
3
ZAL-O
Wykład
30
Teorie stosunków międzynarodowych
4
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Prawo dyplomatyczne i konsularne
3
ZAL-O
Wykład
30
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
4
EGZ
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Konwersatorium z języka angielskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Systemy polityczne w państwach europejskich
4,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Międzynarodowa polityka społeczna
4
EGZ
Wykład
30
Międzynarodowe rynki finansowe
4
EGZ
Wykład
30
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
4
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Wizualizacja informacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Międzynarodowa ochrona środowiska
3
ZAL-O
Wykład
30
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Antropologia cywilizacji europejskiej
3
Dzieje wspólnot religijnych w Europie
3
Europejskie systemy medialne
3
Polityka zagraniczna w Europie
6
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Globalizacja i regionalizacja
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Prawo konfliktów zbrojnych
3
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Absolwent na rynku pracy
3
Europejska ochrona dóbr kultury
4
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0