Polityka europejska-studia pierwszego stopnia-licencjackie stac.

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Stosunki Międzynarodowe

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: jest przygotowany do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji oraz umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Studia w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania uzyskanej wiedzy m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy. Absolwent posiada umiejętność, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe. Studia wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych. Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich. Absolwent posiada kompetencje językowe zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie. Posiada także wiedzę o procesach zachodzących na świecie oraz z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ukończenie studiów daje możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie wymagana jest od pracownika sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania itp. Absolwent może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą i prowadzić ją w wybranej przez siebie dziedzinie.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna różne kierunki badań z perspektywy historycznej, jak: historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, itp.
  - Opanował fachową terminologię z zakresu studiowanego kierunku, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych
  - Ma zaawansowaną oraz uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę w aspekcie historycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowych uwarunkowań życia politycznego; rozumie podstawowe kategorie ekonomiczne, opis i interpretacje zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych; zdaje sobie sprawę z istoty procesów demograficznych
  - Posiada wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, a także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych; ma wiedzę o normach politycznych i prawnych; zna pojęcia i terminologię z zakresu prawa; ma zaawansowaną, uporządkowaną wiedzę na temat istoty i natury państwa oraz jego ewolucji
  - Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy; dziejów politycznych, ekonomicznych i społecznych narodów Europy oraz wspólnot religijnych ją zamieszkujących; rozumie zagadnienia z zakresu geografii politycznej i ekonomicznej
  - Kojarzy powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi; posiada wiedzę o relacjach między organizacjami i instytucjami politycznymi w skali krajowej i międzynarodowej
  - Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej
  - Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy
  - Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych
  - Zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy studiowanego kierunku
  - Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł naukowych oraz innych wytworów cywilizacji właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  - Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
  - Definiuje miejsce studiowanego kierunku jako dyscypliny naukowej wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań naukowych, rozumie i objaśnia pozycję i znaczenie studiowanego kierunku w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
  - Tłumaczy powiązania interdyscyplinarne studiowanego kierunku i nauk pokrewnych w innymi naukami i obszarami nauk, dostrzega i rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy zawodowej
  - Wie, że badania i debaty naukowe są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów
  - Wie o istnieniu w nauce różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym
  - Rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach
  - Tłumaczy podstawową terminologię fachową w przynajmniej jednym języku nowożytnym
  - Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę
  - Ma wiedzę na temat roli mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego
  2. W kategorii umiejętności:
  - Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego
  - Potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań naukowych, jak: historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, itp.
  - Opanował i stosuje podstawowe umiejętności badawcze korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego.
  - Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi
  - Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe dla studiowanego kierunku studiów oraz bierze udział w ich popularyzacji
  - Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty źródłowe oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w pracy i warsztacie studiowanego kierunku; streszcza, zapisuje i kataloguje uzyskane tą drogą informacje
  - Stosuje podstawowe elementy warsztatu badań dobierając metody i narzędzia właściwe dla wybranego problemu
  - Prowadzi krytyczną analizę źródeł i interpretuje je stosując podstawowe metody badawcze
  - Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i politycznych oraz pokrewnych, korzystając z bibliografii, baz danych, mediów, itp.
  - Wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu opracowania i prezentacji wyników kwerendy
  - Prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny nauk
  - Pracuje w zespole, rozwiązując proste problemy z zakresu badań i prezentacji ich wyników, stosując opracowane dla zespołu instrukcje i procedury
  - Wykorzystując zdobyte w toku studiów kompetencje formułuje własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych, itp. w sposób krytyczny i obiektywny
  - Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac w zakresie znanej mu literatury fachowej
  - Posiada umiejętność pisania w języku ojczystym z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa
  - Poprawnie redaguje, komentuje i opatruje przypisami przygotowywane teksty, zgodnie z kanonami przyjętymi w różnych dziedzinach nauk
  - Komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk humanistycznych, społecznych i pokrewnych
  - Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk humanistycznych, społecznych i pokrewnych
  - Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu; potrafi oceniać i opracowywać potrzebne materiały
  - Posiada podstawowe umiejętności z zakresu metod upowszechniania wiedzy
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej oraz działalności publicznej
  - Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym
  - Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji nauki przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne
  - Docenia rolę nauk humanistycznych i pokrewnych w kształtowaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym
  - Ma świadomość zakresu swojej wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w obszarze studiowanego kierunku i specjalności oraz rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji personalnych, społecznych i fachowych, przygotowujących do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym
  - Docenia, szanuje i jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy
  - Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach i przekazywania informacji osobom zainteresowanym spoza grona fachowców
  - Rozwija swoje zainteresowania zawodowe, społeczne i kulturalne
  - Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy i kultury pamięci w środowisku lokalnym i europejskim
  - Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech
  - Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych, politycznych i społecznych
  PRAKTYKI
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  - wyrobienie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,
  - wyrobienie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,
  - zapoznanie się całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
  - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Przykładowe miejsca odbywania praktyki:
  - administracja państwowa i samorządowa,
  - instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
  - instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne,
  - wydawnictwa i środki masowego przekazu,
  - instytucje finansowe,
  - instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.
  System kontroli:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk wystawia pisemną opinię praktykantowi. W dzienniczku student prowadzi tygodniową kartę pracy, w której rozpisuje każdą przepracowaną godzinę. Ostateczne zaliczenie praktyk odbywa się poprzez dokonanie wpisu do dzienniczka, indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta. Praktyka stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego studenta i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyki jest warunkiem ukończenia studiów.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu może znaleźć zatrudnienie w: organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia kultury
3
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Geografia polityczna i ekonomiczna
5
Matematyka i statystyka
2,5
Nauka o państwie
5
Teoria stosunków międzynarodowych
3
Wstęp do badań o stosunkach międzynarodowych
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
27,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Psychologia społeczna
3
Technologia informacyjna w naukach humanistycznych
2
II - Podstawowe
Ekonomia
5,5
Informacja we współczesnym świecie
3
Procesy demograficzne we współczesnym świecie
2,5
III - Kierunkowe
Międzynarodowe stosunki kulturalne
3
Mniejszości narodowe w Europie
3
Religie we współczesnym świecie
3
Wykład do wyboru
2
SUMA
33,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Historia stosunków międzynarodowych (1815-1989)
5,5
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
5,5
Międzynarodowe stosunki polityczne
2,5
Prawo międzynarodowe publiczne
2
Współczesne systemy polityczne
5,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Proseminarium
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Główne problemy współczesnego świata
2
Sztuka mówienia i wystąpień publicznych
2
III - Kierunkowe
International Political Relations
2
Międzynarodowe stosunki polityczne
5,5
Organizacje międzynarodowe
5,5
Wykład do wyboru I
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Konwersatorium do wyboru
2,5
Proseminarium
2,5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Integracja europejska
5,5
Współczesne konflikty międzynarodowe
5,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Polityka bezpieczeństwa i współpracy regionalnej w Europie
3
Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich
5
Polityka zagraniczna wybranych państw świata
5
Prawo dyplomatyczne i konsularne
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
2
Wykład monograficzny
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Polityka zagraniczna Polski
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Geostrategia
2,5
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
2,5
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
8
Wykład specjalizacyjny
3
Ćwiczenia specjalizacyjne
3
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0