Geografia polityczna i ekonomiczna

Political and Economic Geography

2021Z

Kod przedmiotu35S1-GEOPOIEh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baczwarow M., Suliborski A., Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. Terminologia, Warszawa, 2003 2) Blacksell M., Geografia polityczna, tłum. J. Halbersztat, Warszawa, 2008 3) Flint C., Wstęp do geopolityki, Warszawa, 2008 4) red. I. Fierli, Geografia gospodarcza świata, Warszawa, 2005 5) red. J. Wrona, Mapa polityczno-gospodarcza współczesnego świata, Kraków, 1999 6) Moczulski L. , Geopolityka, Potęga w czasie i przestrzeni, , Warszawa, 1999 7) Otok S. , Geografia polityczna, Warszawa, 2017 i in. 8) Otok S. , Globalistyka w geografii politycznej i geopolityce, , Warszawa, 2002 9) red. J. Wrona, Podstawy geografii ekonomicznej , Warszawa, 2006 10) Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, Warszawa, 2006 11) Sykulski L., Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa, 2014 12) Sykulski L. , Geopolityka: słownik terminologiczny, Warszawa, 2009 13) Dobosiewicz Z., Olszewski T., Geografia ekonomiczna świata, Warszawa, 1994 14) Patek A., Rydel J., Węc J., Najnowsza historia świata 1995-2007, t. t. 4, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi