Integracja europejska

Europan Integration

2023Z

Kod przedmiotu35S1-INTEUh
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznk dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa, 2012 2) Popowicz K., Historia integracji europejskiej, Warszawa, 2006 3) Sozański J. (wpr.),, Traktat Lizboński, Warszawa-Poznań, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi