Współczesne systemy polityczne

Contemporary political systems

2022Z

Kod przedmiotu35S1-WSPh
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk, 2001 2) Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa, 2006 3) Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin, 2003 4) Żebrowski W., Teoria współczesnych systemów politycznych. Skrypt uniwersytecki, Olsztyn, 2009 5) Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B. (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa, 2009 6) Skrzydło W., (red.), Ustroje państw współczesnych, Lublin, 2000 7) Sokół W., Żmigrodzki M., Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin, 2005 8) Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata (podręcznik akademicki), Olsztyn, 2007 9) Wojtaszczyk K. A., (red.), Systemy polityczne wybranych państw, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi