Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2023Z

Kod przedmiotu35S1-WYKMONh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1) G. Janusz,, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi