Wykład specjalizacyjny

Lectures and classes organised by the Institute of History

2023L

Kod przedmiotu35S1-WYKSPh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czernichowski K., Integracja afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje , Warszawa, 2010 2) Curtis P., Feierman S., Thompson L., Vansina J., Historia Afryki. Narody i cywilizacje, Gdańsk , 2003 3) Iliffe J., Afrykanie. Dzieje kontynentu, t. wydanie I, Kraków , 2011 4) NDiaye B., Współczesna Afryka Subsaharyjska. Wybrane zagadnienia, , Olsztyn, 2011 5) NDiaye B., Françafrique. Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, Olsztyn, 2010 6) NDiaye B., Letko P., , „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” , t. t. 1-6 , Olsztyn, 2010-2016 7) Rynarzewski T., Nawrot K. A., Zajączkowski, Cieślik E,, Potencjał gospodrczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, PWE Warszawa, 2017, s. 459
Literatura uzupełniająca
Uwagi