Wschodoznawstwo - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Stosunki Międzynarodowe

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcia na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent przygotowany jest do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji oraz umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Absolwent legitymuje się gruntowną wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację faktów, zjawisk oraz procesów zachodzących w relacjach międzypaństwowych. Posiada także rozszerzone umiejętności oraz wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego i warsztatowego do dalszych badań na tym polu. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent uzyskuje uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz kształcenia na studiach podyplomowych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma rozszerzoną wiedzę o różnych kierunkach badań z perspektywy historycznej, takich jak: historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, itp.
  - Opanował fachową terminologię z zakresu studiowanego kierunku, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych
  - Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę w aspekcie historycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowych uwarunkowań życia politycznego oraz o metodach i problemach badań w obszarach studiowanych specjalności
  - Posiada zaawansowaną wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, a także o zasadach funkcjonowania różnych systemów politycznych oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych
  - Wykazuje pogłębioną znajomość historii porównawczej Europy w obszarach polityki, gospodarki, wojskowości, dziedzictwa kulturowego
  - Kojarzy powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi
  - Posiada pogłębioną wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej
  - Zna i rozumie relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami, także w aspekcie upowszechniania wiedzy
  - Ma rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych i społecznych; zna akty prawne występujące w obrębie specyfiki obszarów studiowanych specjalności
  - Zna ogólne metody badawcze oraz narzędzia i metody upowszechniania wiedzy studiowanego kierunku i w zakresie studiowanych specjalności
  - Posiada wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych oraz innych wytworów cywilizacji właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  - Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji, rozumie ich przydatność w pracach edytorskich, w działaniach pedagogicznych; zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  - Definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych, rozumie i objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
  - Tłumaczy powiązania interdyscyplinarne historii oraz nauk politycznych i pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk, w tym także studiowanych specjalności; dostrzega i rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy zawodowej
  - Wie, że badania oraz debaty historyczna i polityczna są procesem stałym oraz niosą ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów
  - Wie o istnieniu w nauce różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym
  - Rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach
  - Tłumaczy terminologię fachową w przynajmniej jednym języku nowożytnym
  - Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę z zakresu studiowanych specjalności
  - Ma pogłębioną wiedzę na temat roli mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego
  2. W kategorii umiejętności:
  - Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego
  - Potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych i politologicznych
  - Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
  - Potrafi posłużyć się w stopniu większym niż podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi w obrębie studiowanego kierunku i specjalności
  - Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie terminy fachowe właściwe dla studiowanego kierunku oraz bierze udział w ich popularyzacji; posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym
  - Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty źródłowe oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w pracy i warsztacie studiowanego kierunku, streszcza, zapisuje i kataloguje uzyskane tą drogą informacje
  - Posiada umiejętność gromadzenia warsztatu badań, dobierając metody i narzędzia właściwe dla wybranego problemu
  - Prowadzi krytyczną analizę źródeł i interpretuje je stosując odpowiednie metody badawcze
  - Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i politycznych oraz pokrewnych, korzystając z bibliografii, baz danych, mediów, itp.
  - Wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu opracowania i prezentacji wyników kwerendy
  - Prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny nauk oraz studiowanego kierunku i w obrębie studiowanych specjalności
  - Pracuje w zespole, rozwiązując proste problemy z zakresu badań i prezentacji ich wyników, stosując opracowane dla zespołu instrukcje i procedury
  - Wykorzystując zdobyte w toku studiów kompetencje formułuje w sposób krytyczny i obiektywny własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych, itp.
  - Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów autorów różnych prac w zakresie znanej mu literatury fachowej
  - Posiada umiejętność pisania w języku ojczystym z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa
  - Poprawnie redaguje, komentuje i opatruje przypisami przygotowywane teksty, zgodnie z kanonami przyjętymi w różnych dziedzinach nauk związanych ze studiowanym kierunkiem
  - Komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk studiowanego kierunku
  - Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla studiowanego kierunku studiów
  - Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, potrafi oceniać i opracowywać potrzebne materiały w zakresie studiowanego kierunku
  - Posiada podstawowe umiejętności z zakresu metod upowszechniania wiedzy studiowanego kierunku
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej oraz działalności publicznej
  - Uznaje i szanuje różne punkty widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym; dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy w zakresie studiowanej specjalności przez grupy narodowe, społeczne i polityczne
  - Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne
  - Docenia rolę nauk historycznych, politycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym
  - Ma świadomość zakresu swojej wiedzy oraz umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji personalnych, społecznych i fachowych przygotowujących do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym; potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  - Docenia, szanuje i jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy
  - Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach i przekazywania informacji osobom zainteresowanym spoza grona fachowców
  - Rozwija swoje zainteresowania zawodowe, społeczne i kulturalne
  - Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy i kultury pamięci w środowisku lokalnym
  - Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech; potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  - Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych, politycznych i społecznych
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki: nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej, kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych, nabycie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych, zapoznanie się całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną, całokształtem pracy na danym stanowisku), konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Praktyka posiada formę praktyki ciągłej. Przykładowe miejsca odbywania praktyki:
  administracja państwowa i samorządowa, instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym, instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne, wydawnictwa i środki masowego przekazu, instytucje finansowe, instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.
  Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Forma zaliczenia praktyki: Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy w organach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą; w przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu; jako menadżer i animator sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy przedsiębiorczości
2
ZAL-O
Wykład
15
Technologia informacyjna w badaniach naukowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Ekonomia rozwoju
3
ZAL-O
Wykład
30
Teorie stosunków międzynarodowych
4
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Prawo dyplomatyczne i konsularne
3
ZAL-O
Wykład
30
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
4
EGZ
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Dzieje Europy Wschodniej od II poł. XX w.
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Konwersatorium jęz. rosyjskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Konwersatorium z języka angielskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Międzynarodowa polityka społeczna
3,5
EGZ
Wykład
30
Międzynarodowe rynki finansowe
3,5
EGZ
Wykład
30
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Konwersatorium do wyboru z języka angielskiego lub niemieckiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Konwersatorium języka rosyjskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Polityka zagraniczna państw Europy Wschodniej
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Struktura etniczna, religijna i społeczna państw b. ZSRR
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Wizualizacja informacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Międzynarodowa ochrona środowiska
3
ZAL-O
Wykład
30
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Dziedzictwo kulturowe Europy Wschodniej
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Konwersatorium jęz. rosyjskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Polityka bezpieczeństwa i współpracy regionalnej państw Europy Wschodniej
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Przemiany gospodarcze w państwach Europy Wschodniej
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Transformacja polityczno-ustrojowa państw b. ZSRR
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Globalizacja i regionalizacja
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Prawo konfliktów zbrojnych
3
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Konwersatorium z jęz. rosyjskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Obszar Europy Wschodniej jako region turystyczny
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Polska polityka wschodnia
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0