Ekonomika przedsiębiorstw

2021L

Kod przedmiotu37N1O-
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiagnostyka działalności przedsiębiorstwa. Ekonomika aktywów trwałych i obrotowych. Rola i znaczenie rachunku ekonomicznego w gospodarowaniu zasobami w przedsiębiorstwie. Ekonomiczne aspekty kapitału ludzkiego. Ocena efektywności funkcjonowania podmiotu gospodarczego z elementami analizy ekonomicznej.,ĆWICZENIA:Diagnoza i ocena efektywności gospodarowania. Ocena wykorzystania środków trwałych w przedsiębiorstwie. Racjonalne gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwach. Wybrane elementy gospodarki magazynowej. Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. Wykorzystanie rachunku ekonomicznego w procesie decyzyjnym. Optymalizacja decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie przy pomocy wybranych metod.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi