Finanse

2021L

Kod przedmiotu37N1O-EKPRZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówystem finansowy w państwie i gospodarce. Pieniądz - cena i wartość. System finansów publicznych w Polsce (rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych). Charakterystyka rynku finansowego i jego podstawowych instrumentów. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusze inwestycyjne i alternatywne inwestycje. Ryzyko i stopa zwrotu na rynku finansowym. System bankowy w Polsce i jego rola w kreacji pieniądza. Instrumenty polityki pieniężnej NBP. Podstawy gospodarki finansowej sektora przedsiębiorstw.,ĆWICZENIA:Harmonogramy spłaty zobowiązań. Analiza i wycena instrumentów rynku pieniężnego (bonów, weksli) oraz kapitałowego (obligacji, akcji) z wykorzystaniem metod dyskontowych. Struktura budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Analiza długu publicznego. Elementy techniki podatkowej. Wykorzystanie koncepcji zmiennej wartości pieniądza w procesach decyzyjnych. Analiza i ocena ryzyka inwestycji na podstawie informacji pozyskanych z bazy danych Refinitiv.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi