Historia gospodarcza

2022L

Kod przedmiotu37N1O-HIGO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweneza i rozwój historii gospodarczej, rozwój i wzrost gospodarczy. Historia gospodarki rynkowej i jej systemu instytucjonalnego. Merkantylizm, imperializm i nacjonalizm gospodarczy. Rozwój kapitalizmu i rewolucje przemysłowe. Kryzysy gospodarcze. Globalizacja gospodarcza – determinanty, istota, rozwój. Regionalna integracja gospodarcza. Współczesna gospodarka światowa.Istota oraz przyczyny integracji politycznej i gospodarczej w Europie. Cele oraz etapy integracji europejskiej. Proces pogłębiania i poszerzania integracji. Integracja rynkowa - modele unii celnej i wspólnego rynku. Jednolity rynek europejski. Efekty integracji politycznej i gospodarczej. Polska w Unii Europejskiej - analiza wskaźników makroekonomicznych. Unia Gospodarcza i Walutowa. Integracja polityk gospodarczych. Polityka pieniężna w unii walutowej. Finanse Unii Europejskiej, budżet UE. Polityka fiskalna w unii walutowej. Efekty koordynacji polityk fiskalnych państw członkowskich. Korzyści i szanse związane z przyjęciem euro. Analiza wskaźnika inflacji i pozostałych wskaźników makroekonomicznych w krajach strefy euro i poza strefą euro, analiza inflacji przed przyjęciem euro i po przyjęciu euro. Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro. Perspektywy integracji i dezintegracji (Brexit).,ĆWICZENIA:Istota oraz przyczyny integracji politycznej i gospodarczej w Europie. Cele oraz etapy integracji europejskiej. Proces pogłębiania i poszerzania integracji. Integracja rynkowa - modele unii celnej i wspólnego rynku. Jednolity rynek europejski. Efekty integracji politycznej i gospodarczej. Polska w Unii Europejskiej - analiza wskaźników makroekonomicznych. Unia Gospodarcza i Walutowa. Integracja polityk gospodarczych. Polityka pieniężna w unii walutowej. Finanse Unii Europejskiej, budżet UE. Polityka fiskalna w unii walutowej. Efekty koordynacji polityk fiskalnych państw członkowskich. Korzyści i szanse związane z przyjęciem euro. Analiza wskaźnika inflacji i pozostałych wskaźników makroekonomicznych w krajach strefy euro i poza strefą euro, analiza inflacji przed przyjęciem euro i po przyjęciu euro. Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro. Perspektywy integracji i dezintegracji (Brexit).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi