Organizacja rynku w UE

2022L

Kod przedmiotu37N1O-ORwUE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów ramach wykładów przedstawiona jest ewolucja integracji gospodarczej Wspólnot Europejskich – od strefy wolnego handlu, przez unię celną aż do powstania wspólnego rynku oraz tworzenia unii gospodarczej i walutowej. Szczegółowej analizie poddane są kluczowe polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym, w tym m.in. handlowa, konkurencji, strukturalna oraz rolna, a także monetarna i fiskalne. Omówione są zasady realizacji czterech swobód Jednolitego Rynku Europejskiego. Podkreślana jest charakterystyka ich finansowania oraz znaczenie dla gospodarki polskiej. Przedstawiona jest rola wspólnej waluty euro w funkcjonowaniu rynku Unii Europejskiej.,ĆWICZENIA:W trakcie ćwiczeń studenci realizują projekty dotyczące wybranych obszarów funkcjonowania rynku UE oraz jego pozycji w gospodarce światowej. Przedstawiane są formalne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w UE. Omawiane są relacje gospodarcze rynku UE z wybranymi krajami/regionami świata. Analizie poddawana jest organizacja poszczególnych branż w UE w odniesieniu zwłaszcza do czterech swobód wspólnego rynku. Przedstawiane są zagadnienia z zakresu integracji monetarnej, budżetu UE w funkcjonowaniu Jednolitego Rynku Europejskiego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi