Podstawy makroekonomii

2021L

Kod przedmiotu37N1O-POMAKRO
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówłówne kategorie i pojęcia makroekonomii. Główne nurty teoretyczne w makroekonomii. Rola państwa w gospodarce. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Determinanty dochodu narodowego. Budżet państwa i polityka fiskalna. Rynek pieniądza i polityka monetarna. Inflacja. Rynek pracy i bezrobocie. Model IS-LM. Wzrost gospodarczy. Cykl koniunkturalny. Makroekonomia gospodarki otwartej. Procesy integracyjne na świecie.,ĆWICZENIA:Ruch okrężny w gospodarce. Metody rachunku dochodu narodowego. Agregatowy popyt jako determinanta dochodu narodowego. Sposoby wyznaczania równowagi w gospodarce. Analiza rozmiarów i struktury budżetu państwa oraz deficytu budżetowego i długu publicznego. Rodzaje polityki budżetowej i jej skutki. Analiza popytu i podaży na rynku pieniądza. Instrumenty i efekty polityki pieniężnej. Analiza i pomiar zjawiska inflacji w gospodarce. Podstawowe problemy rynku pracy. Bilans płatniczy, bilans obrotów bieżących i bilans handlowy w gospodarce. Wykorzystanie modelu IS-LM do analizy równowagi makroekonomicznej. Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na równowagę zachodzącą na rynku towarowym i na rynku pieniądza. Analiza współczesnego cyklu koniunkturalnego. Czynniki wzrostu gospodarczego i jego pomiar.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi