Polityka społeczna

2021L

Kod przedmiotu37N1O-POSPO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami polityki społecznej dla lepszego rozumienia zagadnień omawianych w ramach realizowanego cyklu wykładów, ukazanie wybranych kwestii społecznych: problemów ludnościowych, edukacji, niepełnosprawności, problemów rynku pracy, wykluczenia społecznego. Ponadto omówione zostaną zadania polityki społecznej służące łagodzeniu i rozwiązywaniu trudnych spraw społecznych, a także ocena skuteczności realizowanej aktualnie polityki społecznej.,ĆWICZENIA:Podstawowe procesy i zjawiska społeczne zachodzące w społeczeństwie polskim i społeczności europejskiej z punktu widzenia zagadnień polityki społecznej. Przekształcenia systemu polityki społecznej służące rozwiązywaniu oraz łagodzeniu dominujących kwestii społecznych, skuteczność realizowanej polityki społecznej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi