Podstawy wyceny

2022L

Kod przedmiotu37N1O-POWY
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do przedmiotu. Istota wyceny. Podstawowe pojęcia i definicje: cena, wartość, popyt, podaż, własność i inne. Podstawowe formy władania majątkiem, charakterystyka i uwarunkowania. Klasyfikacja podejść, metod i technik wyceny. Podejście rynkowe - warunki zastosowania, podstawowe metody i techniki obliczeniowe. Kiedy obliczona wartość jest wartością rynkową? Podejście dochodowe - podstawowe metody i techniki, w tym: dyskontowania strumieni pieniężnych, kapitalizacji prostej. Zastosowanie podejścia kosztowego w wycenie. Przykłady zastosowania poszczególnych metod do wyceny przedsiębiorstw, zasobów, nieruchomości, majątku trwałego i ruchomego, wartości niematerialnych i prawnych,ĆWICZENIA:Wycena majątku podmiotów (wg ustawy o rachunkowości). Wycena majątku przedsiębiorstwa metodą aktywów netto. Wycena budynków i budowli w podejściu kosztowym metodą kosztów odtworzenia. Oszacowanie wartości metodą dyskontowania przyszłych strumień pieniężnych (DCF). Wycena podmiotów metodą mnożnika zysku. wybraną metodą dochodową. Poszukiwanie metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych - wycena "marki".
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi