Statystyka opisowa

2021L

Kod przedmiotu37N1O-STATOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot i zadania statystyki . Podstawowe pojęcia statystyki opisowej. Badanie statystyczne. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego. Rozkład empiryczny cechy statystycznej. Analiza struktury rozkładów jednowymiarowych (miary położenia, dyspersji, asymetrii, kurtozy i koncentracji). Cecha dwuwymiarowa. Współzależność cech, korelacja i regresja. Opisowe miary współzależności cech mierzalnych i jakościowych. Liniowy model regresji dwóch zmiennych. Metody analizy dynamiki zjawisk. Model tendencji rozwojowej, prognozowanie. Metody statystyki opisowej w badaniu zjawisk ekonomicznych..,ĆWICZENIA:Rozwiązywanie zadań z zakresu statystyki opisowej. Prezentacja danych liczbowych w formie tabelarycznej i graficznej. Statystyczny opis rozkładów empirycznych (wyznaczanie oraz interpretacja miar położenia, miar zmienności, miar asymetrii, miar koncentracji i spłaszczenia), Cecha dwuwymiarowa. Obliczanie miar współzależności cech mierzalnych i niemierzalnych. Ocena siły i kierunku zależności między cechami. Szacowanie parametrów strukturalnych modelu regresji liniowej. Wyznaczanie miar dopasowania liniowej funkcji regresji do danych empirycznych. Ocena dopasowania modelu regresji do danych empirycznych. Obliczanie mierników dynamiki zjawisk, interpretacja. Szacowanie modeli funkcji trendu, ocena jej dopasowania do danych empirycznych. Wykorzystanie modelu funkcji trendu do prognozowania. Wykorzystanie metod statystyki opisowej w badaniu zjawisk ekonomicznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi