Zarządzanie

2021Z

Kod przedmiotu37N1O-ZARZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Istota zarządzania i jego znaczenie. Otoczenie organizacji, elementy organizacji, podstawowe modele, role i umiejętności kierownicze, style kierowania, źródła władzy. 2. Miejsce i znaczenie teorii organizacji i zarządzania wśród innych dyscyplin naukowych. 3. Proces zarządzania - planowanie. 4. Proces zarządzania - organizowanie. Pojęcie, rozwój i typologia struktur organizacyjnych. 5. Proces zarządzania - motywowanie. 6. Proces zarządzanie - kontrolowanie. Kryteria oceny efektywności działań. 7. Proces zarządzania - kultura organizacyjna – istota, elementy, uwarunkowania,ĆWICZENIA:1. Istota zarządzania (specjalizacja vs. koncentracja, sprawność i skuteczność działania zorganizowanego); 2. Istota organizacji , podsystemy zarządzania, otoczenie organizacji, funkcje zarządzania, style kierowania 3. Historia rozwoju zarządzania. Rola teorii i historii we współczesnej praktyce zarządzania 4. Proces planowania w organizacji. Cele strategiczne, taktyczne, operacyjne. 5. Diagnoza organizacji. Proces i uwarunkowania podejmowania decyzji. 6. Wpływ więzi organizacyjnych oraz otoczenia na proces tworzenia struktur organizacyjnych. 7. Wpływ więzi organizacyjnych oraz otoczenia na proces tworzenia struktur organizacyjnych - c.d. 8. Proces budowy systemu motywowania. Wpływ uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych na jego ostateczny kształt. 9. Błędy w procesie budowy systemu motywacyjnego. Ich źródła i konsekwencje dla sprawności funkcjonowania organizacji. 10. Proces kontroli w organizacji i jego wpływ na funkcjonowanie organizacji. Etyczne aspekty stosowanych narzędzi kontroli. 11. Projektowanie systemów kontroli. 12. Znaczenie świadomych aspektów kultury na funkcjonowanie organizacji. 13. Proces zmiany kultury organizacyjnej. Warunki sukcesu implementacji. 14. Podsumowanie i powtórzenie kluczowych treści procesu zarządzania w organizacji 15. Ocena dokonań studentów, wystawienie ocen.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi