Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Ekonomia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kryterium naboru jest ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Kształcenie na kierunku ekonomia pozwala uzyskać wszechstronną rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania, zna zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej oraz podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę specjalistyczną. Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie założone efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia absolwent:
  1) w kategorii wiedzy:
  - ma rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania
  - ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i roli nauk ekonomicznych w systemie nauk oraz ich powiązaniach z innymi obszarami nauki
  - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych pojęć i mechanizmów ekonomicznych na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomii
  - ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw, ich roli w gospodarce oraz zarządzania biznesem
  - zna zasady racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi, naturalnymi i kapitałowymi
  - ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii pieniądza, finansów prywatnych, publicznych i międzynarodowych
  - zna różne rodzaje instytucji finansowych w sektorze finansów publicznych i na rynku finansowym
  - zna rolę i cele państwa, instytucji publicznych i prywatnych oraz instytucji międzynarodowych w kreowaniu warunków, zasad i możliwości rozwoju gospodarki (w tym podmiotów gospodarczych) w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  - ma rozszerzoną wiedzę o roli państwa w gospodarce oraz możliwościach wykorzystania polityki gospodarczej w różnych obszarach gospodarki
  - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu mechanizmu rynkowego i teorii cen
  - ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania instytucji i organizacji społeczno-ekonomicznych w gospodarce oraz zależności między nimi a otoczeniem w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej
  - ma rozszerzoną wiedzę o wzajemnych relacjach między podmiotami gospodarczymi, państwem oraz instytucjami publicznymi
  - ma rozszerzoną wiedzę o konsumencie i jego zachowaniach rynkowych we współczesnej gospodarce
  - zna w sposób pogłębiony główne formy i kierunki ludzkiej aktywności (umysłowej i fizycznej) oraz rolę kapitału ludzkiego w procesie gospodarowania w warunkach konkurencji i postępu cywilizacyjnego
  - zna metody z zakresu matematyki wyższej, statystyki opisowej, ekonometrii oraz teorii gier i decyzji, wykorzystywane w badaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych
  - ma pogłębioną wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej i planowania gospodarczego oraz stosowania zasad rachunkowości
  - zna normy i reguły prawne, organizacyjne i finansowe dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej
  - ma pogłębioną wiedzę na temat wzrostu i rozwoju gospodarki
  - ma rozszerzoną wiedzę na temat roli integracji europejskiej w funkcjonowaniu państw członkowskich oraz ich podmiotów gospodarczych i konsumentów
  - ma pogłębioną wiedzę o przyczynach, charakterystyce i przebiegu etapów cykli koniunkturalnych
  - ma rozszerzoną wiedzę o podstawowych nurtach teoretycznych w ekonomii i ich historycznej ewolucji
  - zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz norm etycznych
  - zna formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  - ma rozszerzoną wiedzę ekonomiczną w zakresie studiowanej specjalności
  2) w kategorii umiejętności:
  - prawidłowo interpretuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz jej podmiotów
  - potrafi pozyskiwać i dobierać krytycznie dane i metody analiz, analizować i interpretować dane ilościowe i jakościowe w celu oceny procesów gospodarczych oraz formułować własne opinie w tym zakresie
  - analizuje zjawiska przyczynowo-skutkowe w gospodarce i różnych obszarach życia społecznego, potrafi formułować własne opinie w tym zakresie oraz stawiać poste hipotezy badawcze i je weryfikować
  - wykorzystuje zaawansowane narzędzia analizy ilościowej i jakościowej do prognozowania i modelowania zjawisk gospodarczych
  - sprawnie posługuje się odpowiednimi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych
  - umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej ekonomisty, krytycznie analizuje skuteczność i przydatność stosowanej wiedzy
  - potrafi analizować rozwiązania konkretnych problemów natury ekonomicznej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania
  - posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych z uwzględnieniem pogłębionych teoretycznie ocen wybranych obszarów z zastosowaniem metody badawczej
  - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania opracowań pisemnych o tematyce ekonomicznej
  - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania elementów opracowania naukowego w języku obcym
  - posiada pogłębioną umiejętność przygotowana wystąpień ustnych w zakresie nauk ekonomicznych
  - ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - posiada umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie badań ekonomicznych
  - potrafi dokonać pogłębionej analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  - ma umiejętność doskonalenia się w zakresie studiowanej specjalności
  3) w kategorii kompetencje społeczne:
  - rozumie potrzebę systematycznego śledzenia sytuacji na rynku pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
  - ma świadomość dynamicznych zmian w gospodarce krajowej i globalnej, wobec czego rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  - potrafi aktywnie uczestniczyć w grupie opracowującej projekty gospodarcze i społeczne, jest zdolny do porozumiewania
  - się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w
  - dziedzinie ekonomii
  - w sposób sprawny i skuteczny planuje, organizuje, koordynuje i kontroluje określone zadania i projekty o charakterze ekonomicznym
  - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z ograniczonością zasobów i skłonnością do ryzyka, które są podstawą decyzji ekonomicznych
  - potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne, potrafi przewidywać skutki swojej działalności
  - w oparciu o uzyskaną wiedzę i umiejętności w obszarze gromadzenia i analizy danych potrafi doskonalić i uzupełniać swoje dotychczasowe kompetencje rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
  - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  - jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej
  - odpowiedzialnie i kompleksowo przygotowuje się do pracy, szczegółowo projektuje i wykonuje działania ekonomisty
  PRAKTYKI
  Program studiów uwzględnia obowiązkowe praktyki dyplomowe w wymiarze 20 dni roboczych po I semestrze, przed rozpoczęciem II roku studiów.
  Cele praktyki dyplomowej:
  - rozszerzenie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
  - kształtowanie umiejętności analitycznych, organizacyjnych, interpersonalnych, negocjacyjnych, umiejętności pracy zespołowej itp.,
  - kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań,
  - doskonalenie metod pracy naukowej,
  - realizacja badań własnych dyplomanta,
  - zestawienie i analiza wyników badań,
  - doskonalenie umiejętności dyskusji naukowej,
  - aktywizacja naukowa i zawodowa studentów - zainicjowanie lub rozszerzenie kontaktów naukowych i zawodowych.
  Student zobowiązany jest do złożenia pracy magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe. Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach, w tym na studiach doktoranckich.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Ekonomia menedżerska
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historia myśli ekonomicznej
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Makroekonomia
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo gospodarcze
3
Wnioskowanie statystyczne
3,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 1 - F3
7
Seminarium magisterskie
5,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
10
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Technologie informacyjne w ekonomii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Rynek kapitałowy i finansowy
3,25
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Doradztwo na rynku bankowym
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie
5,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
10
Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
VII - Inne
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomia matematyczna
3,5
Ekonomia międzynarodowa
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Finanse międzynarodowe
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Jakość produkcji i usług
3,5
Nauka o pracy
3,25
Ryzyko na rynku finansowym
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie
5,5
Teoria podejmowania decyzji menedżerskich
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Inżynieria finansowa
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Logistyka
3,5
Przedmiot do wyboru 4 – F3
2
Seminarium magisterskie
15,5
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
SUMA
30,0