Doradztwo na rynku bankowym

Advice on the banking market

2021L

Kod przedmiotu37S2-DNRBN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemakroekonomia, mikroekonomia
Wymagania wstępneznajopość podstaw ekonomii i zasad funkcjonowania rynku finansowego
Opis ćwiczeńDziałalność kredytowa banków: kredyt konsumencki, kalkulacja rzeczywistej rocznej stopy procentowej, efektywnej, realnej i faktycznej stopy procentowej. Istota i rodzaje metod oceny zdolności kredytowej stosowanych przez banki w stosunku do klientów indywidualnych i instytucjonalnych- studium przypadku. Analiza aktualnej oferty lokat w bankach i parabankach. Analiza aktualnej oferty kredytów i pożyczek w bankach i parabankach. Zasady inwestycji na rynku kapitałowym: cele inwestowania i strategie inwestowania; horyzont czasowy, wielkość i struktura inwestycji, płynność inwestycji, wpłata i wypłata kapitału i zysków, papiery wartościowe - rodzaje ryzyka a strategie inwestowania. Innowacje produktowe funduszy inwestycyjnych. Analiza wad i zalet rozliczeń krajowych i zagranicznych przeprowadzanych w ramach operacji bankowych. Analiza działalności bankowych i pozabankowych instytucji doradztwa finansowego w Polsce. Kalkulacja cen oraz efektywności wybranych usług bankowych: studium przypadków: lokaty bankowe –stopy procentowe, kapitalizacja odsetek, aspekty podatkowe, kredyty bankowe – stopy procentowe, formuły rat kredytowych, spread, prowizje.
Opis wykładówPojęcie, funkcje i zakres doradztwa finansowego: istota i funkcje, wymagania etyczne, odpowiedzialność zawodowa. Klasyfikacja funkcje, i znaczenie banków w gospodarce. Charakterystyka bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej i hipotecznej. Banki a parabanki – podobieństwa i różnice. Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych operacji bankowych. Problem ryzyka w działalności banków. Źródła danych o sytuacji na rynku finansowym. Standardy doradztwa finansowego w Polsce: licencje na rynku polskim i UE (makler papierów wartościowych, makler giełd towarowych, doradca inwestycyjny, CFA). System standardów klasyfikacyjnych w bankowości Związku Banków Polskich. Doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych: funkcje i kryteria segmentacji klientów w bankach, decyzje finansowe gospodarstw domowych, popyt i preferencje klientów na usługi finansowe, formy pozyskania klientów przez banki. Proces planowania finansowego dla klienta indywidualnego: nawiązanie relacji z klientem, określenie profilu klienta, opracowanie procesu wdrożenia planu finansowego zgodnie z „cyklem życia” klienta. Wybrane usługi instytucji finansowych o charakterze innowacyjnym. Doradztwo finansowe dla klientów instytucjonalnych: zakres współpracy, kryteria wyboru banku.
Cel kształceniaNabycie przez studentów wiedzy dotyczącej zasad, teorii i praktyk w zakresie doradztwa na rynku usług bankowych.
Literatura podstawowa1) Waliszewski K., Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, 2018 2) Zaleska M. , Świat bankowości, Difin, 2019 3) Gostomski E. Fiedziuk L., Świńska M., , Vademecum wiedzy o bankowości, BODiE , 2017 4) Klimtowicz M. [red.], Bankowość dla praktyków, Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB 3E), ZBP, 2017
Literatura uzupełniająca1) Waliszewski K. , Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków pośredników i doradców finansowych., CeDeWu, 2017 2) Włodarczyk B., Rynek Kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego , CeDeWu, 2012 3) Włodarczyk B. Szturo M., Postrzeganie ryzyka transakcji faktoringowych przez bank, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2020 4) Reszka P., Chciwość. Jak nas oszukują wielkie firmy, Czerwone i czarne, 2016 5) Niedziółka P., Bankowość inwestycyjna, Difin, 2015 6) Wiatr M., Bankowość korporacyjna, Difin, 2015
Uwagi