Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Management of the human capital

2021Z

Kod przedmiotu37S2-GOSPKAL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy zarządzania
Wymagania wstępneogólna wiedza z zakresu podstaw zarządzania
Opis ćwiczeń1. Zarządzanie wiedzą. Pozyskiwanie, rozwijanie i dzielenie się wiedzą w organizacji. Organizacja ucząca się. Kapitał intelektualny i jego elementy. 2. Rozwój zasobów ludzkich w organizacji. Realizacja procesu szkoleniowego. 3. Zarządzanie kompetencjami. Projektowanie mapy (bilansu) kompetencji. 4. Ocenianie pracowników w organizacji. Powiązanie systemu ocen z innymi obszarami zadaniowymi funkcji personalnej. 5. Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim. Produktywność potencjału pracy. 6. Wartościowanie i wycena pracy. Wykorzystanie metody UMEWAP 2000. 7. Strategiczne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim. Formułowanie misji organizacji w sferze zasobów ludzkich. Wykorzystanie analizy SWOT do opracowania strategii personalnej organizacji.
Opis wykładów1. Istota i znaczenie gospodarowania kapitałem ludzkim. Ewolucja funkcji personalnej - od zasobów do kapitału. Strategiczne ZKL i polityka personalna. Nowoczesne podejścia w zarządzaniu kapitałem ludzkim. 2. Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności i element wartości organizacji. Istota i znaczenie kapitału intelektualnego. 3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji – wybrane obszary funkcji personalnej (dobór kadr, rozwój kapitału ludzkiego, motywowanie i wynagradzanie pracowników). 4. Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Idea kształcenia ustawicznego. Zarządzanie wiedzą i organizacja ucząca się. 5. Polityka personalna a rynek pracy. Zarządzanie wiekiem.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej istoty, zasad i uwarunkowań gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji (aspekt poznawczy). Kształtowanie umiejętności w zakresie stosowania metod analizy, wyceny i pomiaru oraz efektywnego wykorzystywania kapitału ludzkiego w organizacji (aspekt praktyczny).
Literatura podstawowa1) Armstrong M., Taylor S., "Zarządzanie zasobami ludzkimi" , Wolters Kluwer, 2016 2) Król H., Ludwiczyński A, "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji", PWN, 2019 3) Pocztowski A., "Zarządzanie zasobami ludzkimi", PWE, 2018
Literatura uzupełniająca1) Stachowska S., wyd. Instytut Badań Gospodarczych, "Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji. Od zaangażowania pracowników do marki pracodawcy. Część 1 – Zaangażowanie. Wynagradzanie. Różnorodność pokoleniowa", 2020r., tom 2) Walkowiak R., wyd. TNOiK, "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność", 2007r., tom 3) Liwiński J., Sztanderska U., wyd. Uniwersytet Warszawski, "Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie", 2010r., tom 4) Probst G., Raub S., Romhard K., wyd. Oficyna Ekonomiczna, "Zarządzanie wiedzą w organizacji", 2004r., tom 5) Jacukowicz Z., wyd. ODDK, "Praca i jej opłacanie", 2002r., tom 6) Stachowska S., wyd. Instytut Badań Gospodarczych, "Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji. Od zaangażowania pracowników do marki pracodawcy. Część 2 – Społeczna odpowiedzialność. Zarządzanie wiedzą. Employer branding", 2020r., tom
Uwagibrak