Makroekonomia

Macroeconomics

2021Z

Kod przedmiotu37S2-MAKRO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy makroekonomii
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć z makroekonomii
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Model wzrostu gospodarczego R. Solowa, model wzrostu endogenicznego; 2. Równowaga na rynku dóbr i usług oraz rynku pieniężnego w ujęciu ekonomii keynesowskiej i neoklasycznej; 3. Wahania koniunktury i polityka stabilizacyjna; 4. Model niedoskonałej informacji Lucasa. 5. Inflacja a polityka pieniężna. Konsumpcja w warunkach pewności i w warunkach niepewności; 6. Bezrobocie – nowe podejście. ,ĆWICZENIA:Powtórzenie wiadomości z podstaw makroekonomii - zadania, modele wzrostu gospodarczego - analiza graficzna i zadania, model IS-LM - zadania, teoria realnego cyklu koniunkturalnego - zadania, mikroekonomiczne podstawy zależności makroekonomicznych - zadania; skuteczność polityki pieniężnej - zadania; nowe teorie bezrobocia – model histerezy, model poszukiwań i dostosowań na rynku pracy.
Cel kształceniaUmiejętność posługiwania się wiedzą i modelami makroekonomicznymi w analizie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących we współczesnych gospodarkach
Literatura podstawowa1) Hall R., Taylor J. , Makroekonomia , t. I, PWN, 2007, s. 1-508 2) Blanchard O. , Makroekonomia , t. I, Wolters Kluwer, 2011, s. 1-1098
Literatura uzupełniająca1) Warżała R. , wyd. UWM Olsztyn, Cykle koniunkturalne w polskich regionach. Studium teoretyczno-empiryczne, 2016r., tom I, 1-308s. 2) Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., wyd. PWN, Współczesne nurty teorii makroekonomii, 1998r., tom I, 1-463s.
Uwagibrak